Länk till startsidan
Sök

Anställningsavtalet

Lagen om anställningsskydd

Regler av betydelse för anställningsavtalet finns främst i Lagen om anställningsskydd.
Lagen omfattar i princip alla arbetstagare (arbetare, tjänstemän och arbetsledare) oavsett ålder och anställningstid.
Texten nedan avser Lagen om anställningsskydd (LAS) och stämmer i vissa delar inte med våra avtal.

Från lagen undantas:

 • arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning.
 • arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj
 • arbetstagare som är anställd för arbete i arbetsgivarens hushåll
 • arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd eller i skyddat arbete.

Förhållandet lag-avtal

De flesta av lagens regler är så utformade att en överenskommelse som inskränker arbetstagarnas rättigheter är ogiltig. I vissa fall kan dock lagen ersättas av kollektivavtal. Detta gäller till exempel möjligheterna att anställa under begränsad tid (provanställning, vikariat, säsongsarbete med flera), fastställande av turordning vid driftsinskränkning, företrädesrätt till återanställning och företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad för deltidsanställda. I dessa fall räcker det med lokala kollektivavtal, under förutsättning att det mellan parterna gäller ett centralt kollektivavtal i andra frågor.

När det gäller avvikelse från vissa andra regler krävs kollektivavtal som på arbetstagarsidan har slutits eller godkänts av vederbörande fackförbund. Detta gäller till exempel reglerna om uppsägningstid och om arbetsgivarens skyldighet att i olika situationer lämna besked, underrätta, varsla, överlägga och förhandla.

Det är viktigt att företaget beaktar vad som föreskrivs i kollektivavtalet. Särskilt gäller detta beträffande de olika formerna av tidsbegränsade anställningar.

När det gäller uppsägningstiderna tillämpas dock numera i huvudsak lagens uppsägningstider för anställda vid industriföretag. Undantag gäller dock till exempel för tjänstemän anställda före 1 juli 1997.

Anställningsavtalet

En anställning antas gälla tills vidare om inte annat avtalats. Avtal om anställning för begränsad tid får träffas endast i vissa särskilt uppräknade fall.

Anställning under begränsad tid

Lagreglerna om tidsbegränsade anställningar har ändrats med verkan från den 1 juli 2007.

OBS dock att flertalet kollektivavtal inom Industri- och KemiGruppens område inte ändrats i detta avseende!

Tidsbegränsad anställning är enligt de nya lagreglerna tillåten om den avser:

 • Allmän visstidsanställning (max 2 år under en femårsperiod)
 • vikariat (se nedan)
 • provanställning under högst sex månader
 • anställning efter fyllda 67 år
 • viss säsong (till exempel säsongarbete inom skogs- och jordbruk, livsmedelsindustri eller turistnäring).
   

En förutsättning är att man träffat avtal om den tidsbegränsade anställningen redan från början.

Allmän visstidsanställning övergår automatiskt till en tillsvidareanställning vid den tidpunkt arbetstagaren har haft sammanlagt mer än två års allmän visstidsanställning hos arbetsgivaren under en period av fem år. Det är endast allmän visstidsanställning som räknas med, och inte till exempel vikariat eller provanställning. Inte heller påverkas visstidsanställningar som sker med stöd av IKEMs kollektivavtal av den nya lagregeln.

Likaså gäller att vikariatsanställning, som ingåtts den 1 januari 2008 eller senare, automatiskt övergår till en tillsvidareanställning vid den tidpunkt arbetstagaren har haft sammanlagt mer än två års vikariatsanställning hos arbetsgivaren under en period av fem år. För vikariatsanställning som ingåtts innan den 1 januari 2008 gäller istället att vikariatsanställningen automatiskt övergår till en tillsvidareanställning vid den tidpunkt arbetstagaren har haft sammanlagt mer än tre års vikariatsanställning hos arbetsgivaren under en period av fem år.

Tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning när den avtalade tiden gått till ända. Undantag gäller vid provanställning.

Om arbetsgivaren vill bryta en provanställning måste han lämna besked om detta till arbetstagaren senast vid prövotidens utgång. Om han inte lämnar ett sådant besked, övergår provanställningen till en tillsvidareanställning. En provanställning kan också brytas innan provanställningstiden gått ut. Arbetsgivaren måste varsla den anställdes fackliga organisation och underrätta den anställde 14 dagar innan han lämnar besked om att provanställningen skall upphöra.

Har en tidsbegränsad anställning pågått en längre tid, är arbetsgivaren skyldig att lämna arbetstagaren skriftligt besked en månad i förväg, om han inte kan erbjuda fortsatt anställning. Samtidigt skall arbetstagarens fackliga organisation varslas. (15 och 30 a §§)

Flertalet kollektivavtal innehåller regler som i olika avseenden avviker från lagens regler eller kompletterar dessa. Detta gäller särskilt beträffande rätten att träffa tidsbegränsade anställningsavtal.

| Fler
Relaterade sidor: Anställning
Industriarbetsgivarna Våra förbund Branschorganisationer Material Nyheter Rådgivning Kontakt

Om oss
Vilka vi är 

Skogsindustrierna
Stål och Metall
SVEMEK
GAF

SveMin
Jernkontoret
Skogsindustrierna

Kollektivavtal
Blanketter
SVEMEKs
Personal-
handbok

Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Arbetsgivarinformation
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Telefonrådgivning
Internetrådgivning

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Orgnr: 556625-8389
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 Stockholm
Växel: 08-762 67 55 
info@industriarbetsgivarna.se