Länk till startsidan
Sök

Permittering

Åtgärder vid permittering

Permittering, som numera är ovanligt eftersom det inte medför några besparingar för arbetsgivaren, innebär att företag vid hinder i verksamheten tillfälligt avbryter arbetet och befriar arbetstagaren från hans närvaroskyldighet. Permittering får inte, utan överenskommelse med facket, tillgripas om arbetsbristen kan väntas pågå under lång tid eller om arbetstagarna inte kan erbjudas fortsatt arbete efter permittering. Här anses i stället uppsägning vara den riktiga åtgärden.

Vid permittering gäller samma regler om primärinformation och primärförhandling med mera som angivits ovan under rubriken Anställnings upphörande. Arbetsgivaren är dock inte skyldig begära förhandling före permittering som är av enstaka och kortvarig natur eller som beror på att arbetet är säsongsbetonat eller annars till sin natur inte sammanhängande.

Vid permittering behöver arbetsgivaren inte iaktta några regler om turordning.

Varsel till arbetsförmedlingen

Om en permittering omfattar fem eller flera anställda är arbetsgivaren enligt den så kallade främjandelagen skyldig att skriftligen varsla arbetsförmedlingen. Varsel ska lämnas minst en månad i förväg (3 § FrämjL).

Åtgärder vid permitteringstillfället

LAS föreskriver inte att permitteringsbeskedet till den anställde ska vara skriftligt.

Att beakta under permitteringstid

Arbetsgivaren är enligt LAS skyldig att under hela permitteringstiden betala permitteringslön. Permitteringslönen ska motsvara de löne- och anställningsförmåner som normalt skulle ha utgått till arbetstagaren om denne inte blivit permitterad. Vissa kollektivavtal, till exempel det Allokemiska avtalet, innehåller regler om hur lönen närmare ska beräknas. Till skillnad mot vad som gäller vid uppsägning har arbetsgivaren inte rätt att avräkna vad arbetstagaren under permitteringstiden kan ha förtjänat i annan anställning. Arbetsgivaren behöver däremot inte betala permitteringslön om permitteringen beror på att arbetet är säsongsbetonat eller av annat skäl till sin natur inte sammanhängande. Tidigare hade arbetsgivaren viss möjlighet att via ett kollektivavtalsreglerat försäkringssystem få tillbaka viss del av den utgivna permitteringslönen. Detta system har dock avvecklats.

Åtgärder efter permittering

Då företaget avser att återta arbetstagare i arbete efter permittering gäller reglerna om förhandlingsskyldighet i 11–14 §§ MBL. Undantag gäller för enstaka och kortvarig permittering samt för permittering som beror på att arbetet är säsongsbetonat eller annars till sin natur inte sammanhängande.
 

| Fler
Relaterade sidor: Anställning
Industriarbetsgivarna Våra förbund Branschorganisationer Material Nyheter Rådgivning Kontakt

Om oss
Vilka vi är



 

Skogsindustrierna
Stål och Metall
SVEMEK
GAF

SveMin
Jernkontoret
Skogsindustrierna

Kollektivavtal
Blanketter
SVEMEKs
Personal-
handbok

Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Arbetsgivarinformation
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Telefonrådgivning
Internetrådgivning

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Orgnr: 556625-8389
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 Stockholm
Växel: 08-762 67 55 
info@industriarbetsgivarna.se