Länk till startsidan
Sök

Avtalspension SAF-LO: Arbetare

Svenskt Näringsliv och LO har kommit överens om att pensionspremien för avtalspension SAF-LO på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp (424.500 kr/år), reduceras med 0,75 procentenhet under 2013. Det betyder att arbetsgivaren betalar en premie för lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp på 3,75 % istället för 4,50 % under 2013.

Mellanskillnaden finansieras på följande sätt:

När den tidigare pensionsplanen som gällde för arbetare fram till och med 1995, STP-planen, avvecklades kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns har parterna beslutat ska användas till att betala 0,75 procentenhet av premien till avtalspension SAF-LO på lönedelar upp tilll 7,5 inkomstbasbelopp. Detta innebär en besparing för företagen på cirka 2,0 mdr kronor.

Företagens avgifter för avtalsförsäkringar för arbetare för år 2013 är:


Avgifter till avtalsförsäkringar för arbetare 2013

  • Omställningsförsäkring 0,30 %
  • AGS 0,00 %
     

Avtalspension SAF-LO

  • Pensionspremie3,75 %*/30,00 %**
  • Premiebefrielseförsäkring 0,00 %
     

TFA 0,01 %
TGL 0,10 %
Totalt 4,16 %*** (om samtliga löner understiger 7,5 inkomstbasbelopp)  

* Tas ut från 25 års ålder på lönedelen upp till 7,5 inkomstbasbelopp
**  Tas ut från 25 års ålder på lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp.
*** Löneskatt tillkommer med ca 1,00 %

 

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP1

                                              Lön < 35 375 kr/mån        Lön> 35 375 kr/mån

- Ålderspension*                4,50                                     30,0

- Premiebefrielse               0,34                                     2,08

- Sjukförsäkring**              0,18                                     0,69**

- TGL***                                 0,20                                     0,00

- TFA (AFA)                           0,01                                     0,01

- Trygghetsrådet****         0,30                                     0,30     

Totalt*****                            5,53                                     33,08

 

ITP 1 omfattar alla tjänstemän som är födda 1979 och senare samt i vissa fall även tjänstemän födda 1978 och tidigare. För att tjänsteman född 1978 eller tidigare skall få omfattas av den nya ITP-planen, ITP 1, krävs att företaget fått särskild godkännande att tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett födelseår.. För mer information om vad som krävs för att erhålla sådant tillstånd hänvisar vi till respektive arbetsgivarförbund eller Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation.

 

* Premien betalas fr om månaden tjänstemannen fyller 25 år.

** Premien 0,18 betalas på lönedelar upp till 27.813 kr/mån (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,69 betalas på lönedelen mellan 27.813 kr/mån och 141.500 kr/mån (30 inkomstbasbelopp).

***50 kronor per månad vilket motsvarar ca 0,2 procent av tjänstemännens lönesumma.  OBS! Premien varierar mellan 35-50 kronor beroende på försäkringsbolag

****Hängavtalsföretag betalar 0,7 %.

*****Löneskatt tillkommer med cirka 1,2 resp. 7,7 % på lönedel under resp. över 7,5 inkomstbasbelopp

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP2

ITP ca 11,80*

TGL ca 0,2**

TFA (AFA-försäkring) 0,01

Trygghetsrådet 0,3***

Totalt ca 12,31****/*****

 

* Prognos för ITP-kostnaden under 2013 för ITP 2 exkl ev. lokala löneförändringar (den gamla förmånsbestämda ITP-planen som avser de flesta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare) OBS! Stora avvikelser förekommer såväl på individ- som företagsnivå. Löneförändring = 1 % ger cirka 0,3 % förändring av ITP-kostnaden.                      

 

** 50 kronor per månad vilket motsvarar ca 0,2 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar mellan 35-50 kronor beroende på försäkringsbolag.

*** Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag med hängavtal betalar 0,7 procent.

****Totalavgiften inkluderar kostnaden för sjukpension samt premiebefrielse vid sjukdom

*****Löneskatt tillkommer med ca 2,7%.

| Fler
Relaterade sidor: Pension och försäkringar
Industriarbetsgivarna Våra förbund Branschorganisationer Material Nyheter Rådgivning Kontakt

Om oss
Vilka vi är 

Skogsindustrierna
Stål och Metall
SVEMEK
GAF

SveMin
Jernkontoret
Skogsindustrierna

Kollektivavtal
Blanketter
SVEMEKs
Personal-
handbok

Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Arbetsgivarinformation
Facebook
LinkedIn
Twitter
YouTube

Telefonrådgivning
Internetrådgivning

Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB
Orgnr: 556625-8389
Kungsträdgårdsgatan 10
Box 1721, 111 87 Stockholm
Växel: 08-762 67 55 
info@industriarbetsgivarna.se