Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Villkor för biträde från Industriarbetsgivarna

Allmänt

Industriarbetsgivarnas förhandlingsverksamhet, vid sidan av de regelrätta centrala avtalsförhandlingarna, syftar i huvudsak till att lösa tvistefrågor i företag som är medlemmar i Industriarbetsgivarna (kollektivavtal Gruvindustri, Stål och Metall, SVEMEK, Sågverk och Massa och papper).

Industriarbetsgivarna ger rådgivning och stöd till medlemsföretagen i lokala medbestämmande- respektive lokala tvisteförhandlingar. Industriarbetsgivarna biträder medlemsföretagen med förhandlingshjälp i centrala medbestämmandeförhandlingar. I rättstvister är Industriarbetsgivarna part i den centrala tvisteförhandlingen.

Endast rättstvister kan föras till domstol. Om en rättstvist förs till Arbetsdomstolen av antingen arbetsgivarsidan eller arbetstagarsidan kan Industriarbetsgivarna, beroende av tvistens art, komma att bli antingen ensam part på arbetsgivarsidan eller medpart till medlemsföretaget i rättsprocessen. I båda fallen företräder Industriarbetsgivarna normalt medlemsföretaget i rättegången. Arbetsdomstolen är både första instans och slutinstans.

En enskild arbetstagare kan också under vissa förutsättningar föra en arbetsrättslig process gentemot medlemsföretaget i tingsrätten. Slutinstans är i dessa fall vanligen Arbetsdomstolen. Industriarbetsgivarna företräder normalt medlemsföretaget i rättegången.

Som en medlemsservice erhåller företagen kostnadsfritt biträde av Industriarbetsgivarna vid ovanstående domstolstvister, det vill säga medlemsföretagen blir aldrig skyldiga att stå för Industriarbetsgivarnas rättegångskostnader.

I detta hänseende likställs domstolstvist med skiljenämndsförfarande.

Industriarbetsgivarna biträder normalt dock inte medlemsföretagen i förvaltningsrättsliga ärenden eller inför Nämnden mot diskriminering. Inte heller företräder Industriarbetsgivarna normalt medlemsföretaget eller någon arbetsgivarföreträdare i mål rörande arbetsmiljöbrott eller företagshemligheter.

Industriarbetsgivarna företräder endast medlemsföretag - inte VD eller annan arbetstagare.

Industriarbetsgivarna biträder enbart medlemsföretagen i tvister som är kopplade till företagets arbetsgivarroll.

Villkor för biträde från Industriarbetsgivarna

Medlemsföretagen erhåller rådgivning, förhandlingshjälp och kostnadsfritt biträde vid domstol enligt nedanstående regler och principer, vilka i allt väsentligt baseras på en praxis som gällt under lång tid hos Industriarbetsgivarna.

 • Den situation som lett till tvistefrågan ska ha uppstått efter medlemskapets beviljande.
   
 • Rätten till förhandlingshjälp och biträde vid domstol har som utgångspunkt att medlemsföretaget efterfrågat och sedan följt Industriarbetsgivarnas rådgivning.
   
 • Industriarbetsgivarna förbehåller sig rätten att inte företräda medlemsföretag i tvist, i vilken rätts- eller bevisläget enligt Industriarbetsgivarnas bedömning, innebär att möjlighet till framgång är osannolik eller klart osäker. Rätten förutsätter även att företaget inte agerat i strid med Industriarbetsgivarnas stadgar eller god sed på arbetsmarknaden.
   
 • Industriarbetsgivarna övertar inte ärenden/mål där medlemsföretaget på egen hand eller genom annat ombud, fört frågan så långt att föreningen inte i tillräcklig utsträckning kan påverka processen.
   
 • Industriarbetsgivarna företräder inte medlemsföretag vid tvister med dess VD eller f.d. VD eller annan i företagsledande ställning. Detta innefattar personalchef eller annan tjänsteman där jäv eller en jävsliknande situation kan föreligga i förhållande till Industriarbetsgivarna.
   
 • Industriarbetsgivarna ger inte rådgivning och företräder inte medlemsföretag i tvistefrågor där annat medlemsföretag kan tänkas bli involverat på motpartens sida. Detsamma gäller i en tvistefråga med en intressekonflikt eller risk för sådan mellan två medlemsföretag inom Industriarbetsgivarna.
   
 • Om medlemsföretaget och Industriarbetsgivarna förlorar en process i domstol och döms att med uppdelning mellan företaget och föreningen ersätta motpartens rättegångskostnader, svarar medlemsföretaget ensamt för dessa kostnader. Detsamma gäller om Industriarbetsgivarna förlorar ett mål där Industriarbetsgivarna är ensam part men tvisten berör ett medlemsföretag. Samma sak gäller om företaget som ensam part på arbetsgivarsidan förlorar ett mål där Industriarbetsgivarna biträtt företaget såsom ombud.
   
 • Industriarbetsgivarna kan komma att villkora sitt biträde i ett ärende/mål av att medlemsföretaget inbetalar visst belopp till föreningen såsom säkerhet för ett eventuellt krav om ersättning för motpartens rättegångskostnader. Industriarbetsgivarna har sedan rätt att tillgodogöra sig beloppet i den utsträckning sådant krav ställs. Övrig del ska återbetalas till medlemsföretaget.
   

Dessa villkor kan ändras fortlöpande. Villkoren är – på uppdrag av styrelsen – fastställd av avtalskommittéerna. Den administreras av Industriarbetsgivarnas förhandlingschef och chefsjurist, vilka även fattar beslut om biträde i enskilda fall.

Industriarbetsgivarna Rådgivning
Arbete: 08-762 67 70
Email: rad@industriarbetsgivarna.se