Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Arbetsmiljöansvaret

På nya Industriarbetsgivarguiden.se finns information som är relevant och intressant för dig som arbetsgivare. Vi svarar på de vanligaste frågorna som våra medlemsföretag ställs inför, exempelvis hur du hanterar en uppsägning, vad du behöver tänka på vid sjukskrivningar och om du behöver en jämställdhetsplan.

På Industriarbetsgivarguiden finns även material om arbetsmiljö.

OBS! Informationen som ligger på vår nuvarande hemsida kommer i framtiden enbart att finnas tillgänglig via nya Industriarbetsgivarguiden.se. För att ta del av materialet måste du vara medlem och inloggad.

Skapa konto här

Industriarbetsgivarnas nollvision – en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser 

Industriarbetsgivarna står för en nollvision vad gäller ohälsa
och olycksfall. Vi anser att en nollvision är kärnan i en god
säkerhetskultur i företagen och att den även leder till stora
affärsfördelar.

Nollvisionen bygger på övertygelsen att alla arbetsrelaterade olyckor som
leder till dödsfall eller till att människor skadas kan förhindras.
Samtliga på en arbetsplats har ett ansvar för säkerheten, men också för arbetsklimatet,
och ledningen har det yttersta ansvaret för att uppnå nollvisionen.
Fördelarna med en nollvision är självklara: företagens främsta tillgång,
arbetstagarna, skyddas mot skador och ohälsa. Nollvisionen är därför i
grunden ett etiskt förhållningssätt.

Industriarbetsgivarna ser en nollvision som en del i en arbetsmiljöstrategi
för helt säkra arbetsplatser, således en hållbarhetsfråga.
För framgångsrika företag är en nollvision lika självklart som världsledande
produkter.

Nollvisionens fyra ben
-    Ledarskap
-    Deltagande och ansvar
-    Kompetens
-    Mål, program och handlingsplaner

Fokusområden
- Teknik- och produktionsutveckling
- Entreprenörer och inhyrda
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Riskbedömningar
- Demografiska förändringar
- Samverkan

Nollvisionen (pdf)

Zero vision - Nollvisionen på engelska (pdf)

Ansvaret för arbetsmiljön ligger i första hand på arbetsgivaren som ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön för de anställda är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Arbetstagaren är skyldig att medverka och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa de regler som utarbetats för arbetsmiljön och använda skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som anvisats för arbetets utförande.

Arbetsmiljölagen innehåller de grundläggande reglerna om hur arbetsmiljön ska utformas och om ansvaret för arbetsmiljön. En grundtanke är att arbetsmiljökraven ska beaktas på ett tidigt stadium, redan vid planering av arbetslokaler och utrustning, teknik och arbetsmetoder. Hänsyn ska också tas till hur arbetstakt och arbetssätt inverkar på människan. 

Arbetsmiljölagstiftningen

Arbetsmiljölagen är en ramlag, som kompletteras och utvecklas av mer detaljerade regler i arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Även om arbetsmiljölagen är en ramlag så innehåller den också konkreta regler som varje arbetsgivare måste känna till. Bland annat finns regler om olika aktörers ansvar, samordning, skyddsombud och minderåriga i lagen. Även regeln som anger att en arbetsgivare ska anmäla allvarliga arbetsolycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket (3 kap 3§ i AML) finns i lagen. Att inte anmäla kan medföra böter.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ges ut i Arbetsmiljöverkets författningssamling; AFS. Det finns ett 100-tal föreskrifter som specificerar reglerna i Arbetsmiljölagen. AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver på vilket sätt arbetsgivaren kan uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöverket har utgett ett grundpaket med förskrifter som gäller alla verksamheter. Därtill finns olika branschpaket som kan beställas från www.av.se.

Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och utövar tillsyn över arbetsmiljölagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till arbetsstället och att få del av upplysningar, handlingar och prov samt göra de undersökningar som behövs för tillsynen. Tillsynen görs av inspektionsavdelningen som består av fem regioner: Region nord, region mitt, region öst, region väst och region syd.

Mer information

Guide för att underlätta revisionsarbetet vid integrerade ledningssystem
Arbetsmiljöverket
Föreskriftsarbete
Arbetsmiljölagen
Prevent 
Afa försäkring
Arbetsmiljöupplysningen
Kemikalieinspektionen 
Svetsa rätt

Cecilia Andersson Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0919_web.jpg

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg