Arbetsmiljö

Industriarbetsgivarnas nollvision – en arbetsmiljöstrategi för helt säkra arbetsplatser 

Industriarbetsgivarna står för en nollvision vad gäller ohälsa och olycksfall. Vi anser att en nollvision är kärnan i en god säkerhetskultur i företagen och att den även leder till stora affärsfördelar.

Nollvisionen bygger på övertygelsen att arbetsrelaterad ohälsa, arbetsolyckor och dödsolyckor kan förhindras.

Samtliga på en arbetsplats har ansvar för säkerheten och för arbetsklimatet. Det är ledningen som har det yttersta ansvaret för att uppnå nollvisionen.

Fördelarna med en nollvision är självklara: företagens främsta tillgång, arbetstagarna, skyddas mot skador och ohälsa. Företagen blir mer effektiva och produktiva med friska medarbetare.

Nollvisionen är i grunden ett etiskt förhållningssätt.

Industriarbetsgivarna ser en nollvision som en del i en arbetsmiljöstrategi för säkra arbetsplatser och hållbarhet.

För framgångsrika företag är en nollvision lika självklart som världsledande produkter.

Nollvisionens tre grundpelare
-    Ledarskap
-    Deltagande
-    Kompetens

Fokusområden
- Teknik- och produktionsutveckling
- Entreprenörer och inhyrda
- Organisatorisk och social arbetsmiljö
- Säkerhetskultur
- Samverkan

Här laddar du ner Industriarbetsgivarnas nollvision

Arbetsmiljöansvar

Ansvaret för arbetsmiljön ligger i första hand på arbetsgivaren som ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa och olycksfall. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetsmiljön för de anställda är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Arbetstagaren är skyldig att medverka och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Han ska följa de regler som utarbetats för arbetsmiljön och använda skyddsanordningar och den personliga skyddsutrustning som anvisats för arbetets utförande.

Arbetsmiljölagen innehåller de grundläggande reglerna om hur arbetsmiljön ska utformas och om ansvaret för arbetsmiljön. En grundtanke är att arbetsmiljökraven ska beaktas på ett tidigt stadium, redan vid planering av arbetslokaler och utrustning, teknik och arbetsmetoder. Hänsyn ska också tas till hur arbetstakt och arbetssätt inverkar på människan. 

Arbetsmiljölagstiftningen

Arbetsmiljölagen är en ramlag, som kompletteras och utvecklas av mer detaljerade regler i arbetsmiljöförordningen och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Även om arbetsmiljölagen är en ramlag så innehåller den också konkreta regler som varje arbetsgivare måste känna till. Bland annat finns regler om olika aktörers ansvar, samordning, skyddsombud och minderåriga i lagen. Även regeln som anger att en arbetsgivare ska anmäla allvarliga arbetsolycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket (3 kap 3§ i AML) finns i lagen. Att inte anmäla kan medföra böter.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter ges ut i Arbetsmiljöverkets författningssamling; AFS. Det finns ett 80-tal föreskrifter som specificerar reglerna i Arbetsmiljölagen. AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver på vilket sätt arbetsgivaren kan uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljöverket har på sin hemsida en struktur över vilka regler du måste följa indelade i olika områden. Där finns också en presentation av den nya struktur som nu är på remiss..

Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet och utövar tillsyn över arbetsmiljölagen och föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till arbetsstället och att få del av upplysningar, handlingar och prov samt göra de undersökningar som behövs för tillsynen. Tillsynen görs av inspektionsavdelningen som består av fem regioner: Region nord, region mitt, region öst, region väst och region syd.

Mer information

Guide för att underlätta revisionsarbetet vid integrerade ledningssystem
Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljölagen
Prevent 
Afa försäkring
Arbetsmiljöupplysningen
Kemikalieinspektionen 
Svetsa rätt

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg

Karin Bennbom Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-415 35 13
Arbete: 08-762 67 19
Email: karin.bennbom@industriarbetsgivarna.se

_HFA9648_web.jpg