Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Vad vill Industriarbetsgivarna i avtalsförhandlingarna?

Vi vill ha avtal som stärker konkurrenskraften 

Industriarbetsgivarna utgår ifrån Industriavtalet, som är en ram för förhandlingarna inom industrin och för övriga parter på arbetsmarknaden. Vårt mål med avtalsförhandlingarna är stärkt internationell konkurrenskraft för industrin och våra medlemsföretag.

Våra medlemsföretag sysselsätter tillsammans omkring 90 000 personer. Uppskattningsvis är minst 180 000 jobb direkt eller indirekt beroende av företagen inom basindustrin. Basindustrin är viktig för Sveriges utveckling och välstånd och står för en betydande del av de skatteintäkter som finansierar skola, vård, omsorg och infrastruktur. Våra medlemsföretag finns utanför storstadsregionerna – i områden som riskerar att drabbas hårt om nedskärningar eller nedläggningar skulle aktualiseras. Därför är stärkt konkurrenskraft den viktigaste frågan i avtalsförhandlingarna.

Vi vill att globala förutsättningar ska avgöra

Våra medlemsföretag verkar på den internationella arenan. Och på den är de pristagare – inte prissättare. Merparten av industriproduktionen exporteras och därför är det den globala konjunkturen som är avgörande för svensk basindustri, inte den svenska ekonomin. Den globala tillväxttakten har sjunkit och Sveriges andel av världsekonomin har successivt minskat. 

Däremot har arbetskraftskostnaderna i Sverige ökat betydligt snabbare än vad de har gjort i våra viktigaste konkurrentländer och det innebär att löneökningstakten måste växlas ner betydligt. Industrin i Sverige kan inte ha högre löneökningar jämfört med våra viktigaste konkurrentländer, därför behöver löneökningstakten växlas ned.

Vi vill ha stabilitet 

Våra medlemsföretag behöver långsiktiga spelregler. Basindustrin är kapitalintensiv och har stora anläggningar. Stabila och långsiktiga planeringshorisonter främjar investeringsklimatet i våra kapitalintensiva verksamheter. Vi ser nu framför oss en osäker och turbulent omvärld, både ur ett ekonomiskt och ett politiskt perspektiv. I en osäker omvärld är längre avtal ett sätt att ge företagen stabilare förutsättningar.

Vi vill ha flexibilitet 

Våra medlemsföretag behöver ha en anpassningsförmåga och avtalen ska stötta denna förmåga. 
I en omvärld där konkurrensen blir allt hårdare, så ställer det enormt höga krav på att man ska kunna anpassa verksamheten och förhållandena snabbt – även på företagsnivå. Utifrån bland annat lönebildning, arbetstid och ersättningar måste det enskilda företaget kunna ta hänsyn just till sin situation.