Riksdagshuset och Rosenbad

Regeringens ekonomiska åtgärder med anledning av coronakrisen

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-virusutbrottet har regeringen vidtagit flera olika åtgärder i syfte att minska konsekvenserna för företag och skapa förutsättningar för bibehållna anställningar, bl.a nya regler om korttidsarbete (korttidspermittering) samt olika förslag till likviditetsförstärkande åtgärder.

Sänkta kostnader för företag

Korttidsarbete och korttidspermittering


Korttidspermittering infört från och med 16 mars
Lagen innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften genom att staten står för en större kostnad. Konstruktionen liknar korttidsarbete, men subventionsgraden utökas kraftigt. Arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

Förändringarna i lagen om stöd vid korttidsarbete trädde ikraft den 7 april och gäller under 2020 men bestämmelserna tillämpas från och med den 16 mars. Läs mer här.

Med anledning av det krispaket regeringen presenterade den 16 mars har Industriarbetsgivarna tecknat centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering med samtliga fackliga motparter.

Centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering klara
Industriarbetsgivarna har den 17 mars 2020 träffat ett centralt kollektivavtal med IF Metall som möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering på samtliga avtalsområden där IF Metall är motpart.

Industriarbetsgivarna har den 18 mars 2020 träffat ett centralt kollektivavtal med GS-facket som möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering på avtalsområde Sågverk.

Industriarbetsgivarna har den 18 mars 2020 träffat centrala kollektivavtal på förbundsnivå med Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Unionen som möjliggör korttidspermittering under år 2020 på samtliga avtalsområden där dessa förbund är motparter.

Industriarbetsgivarna har den 20 mars träffat avtal med Pappers om korttidsarbete. Avtalet gäller till den 31 december 2020. Den 1 december ska förhandlingar upptas om ett nytt avtal. Mer information kommer i början av nästa vecka.

Avtalen och mer information finns tillgängliga under respektive avtalsområde på Industriarbetsgivarguiden.

Ny lag om statligt stöd vid korttidsarbete har trätt i kraft
Den 2 april röstade riksdagen formellt ja till regeringens förslag om ett system för korttidsarbete/korttidspermittering. Den nya lagen trädde i kraft den 7 april, men stödet kan godkännas retroaktivt från den 16 mars. I samband med att lagen trädde i kraft har även en ny förordning, förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete utfärdats.

Regeringen lättar på regler för korttidspermittering
Den 14 april presenterade regeringen tillsammans med januaripartierna ytterligare åtgärder för att mildra det nya coronavirusets konsekvenser för jobb och ekonomi. Tanken är att systemet med korttidspermittering nu ska bli mer kraftfullt samtidigt som kontrollinsatserna utökas. Läs mer här.

OBS! Vi uppdaterar kontinuerligt Industriarbetsgivarguiden med avtalsspecifik information dig som är medlem. Där finns de senaste reglerna och förhållningsreglerna samt centrala avtal och avtalsmallar. På Industriarbetsgivarguiden hittar du även svar på många av de vanligaste frågorna kring korttidsarbete och korttidspermittering.

Tillväxtverkets information samt frågor och svar om korttidspermittering
Tillväxtverket är ansvarig myndighet för att hantera ansökan om stöd vid korttidsarbete/korttidspermittering. Myndigheten arbetar med att få alla förutsättningar på plats och informerar om korttidsarbete på sin hemsida. Tänk på att hemsidan uppdateras löpande med information och svar på vanliga frågor. Notera dock att myndighetens frågor och svar är generella och att avvikelser kan finnas i centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering samt i kollektivavtal som ditt företag omfattas av.

På Tillväxtverkets hemsida kan du numera ansöka digitalt om stöd för korttidsarbete, få information om hur du går tillväga vid din ansökan via instruktionsfilmer, få hjälp med beräkning av rätt belopp via myndighetens beräkningsverktyg samt ta del av informationstexter och använda myndighetens webbtest för att få en uppfattning om ditt företag har rätt till stöd. Läs mer här.

Förlängning av regelverket för korttidspermittering
Den 9 november 2020 informerade regeringen om att regelverket kring korttidspermittering kommer att förlängas fram till och med den 30 juni 2021. Nuvarande regelverk innebär att statligt stöd vid korttidspermittering kan beviljas som längst i nio månader i följd (6 månader med en möjlighet till ytterligare stöd i 3 månader). Så som det nya, föreslagna regelverket ser ut, ska företag i behov att statligt stöd för kortidspermittering även under våren 2021 ha möjlighet att kunna söka statligt stöd hos Tillväxtverket. Förslaget innebär även att under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent. För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Industriarbetsgivarna bevakar lagstiftningsarbetet kring det förlängda korttidsstödet och återkommer med närmare information när regeringen presenterat sin utredning. Beräknad tidpunkt för lagstiftning är den 15 februari 2021, men förlängningen av korttidsstödet är aviserat att gälla retroaktivt från och med den 1 december 2020.

Centrala avtal om korttidsarbete och korttidspermittering klara
Industriarbetsgivarna har träffat centralt kollektivavtal med Pappers, Unionen, Sveriges Ingenjörer samt Ledarna som möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering till och med 30 juni 2021.

Industriarbetsgivarna hade sedan tidigare avtal med IF Metall och GS som möjliggör korttidsarbete och korttidspermittering till och med 30 juni 2021.

Utökat stöd till korttidsarbete - upp till 80 procent minskad arbetstid
Den 12 januari 2021 informerade regeringen om att regelverket kring korttidspermittering kommer att utökas. Under perioden januari till mars kan arbetstiden för anställda i företag med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kunna minskas med upp till 80 procent.
Industriarbetsgivarna bevakar lagstiftningsarbetet kring det utökade korttidsstödet och återkommer med närmare information när regeringen presenterat sin utredning.

Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset

Den 3 april antog riksdagen regeringens förslag om en tidsbegränsad nedsättning av socialavgifterna. Det innebär att arbetsgivar­avgifterna sänktes mellan 1 mars och 30 juni 2020. I och med de nya reglerna betalade företagen endast ålders­pen­sionsavgift på ersättning som gavs ut under perio­den den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gällde för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. 

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för sjuklönekostnader. Till följd av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler som innebär att alla arbetsgivare får ersättning för hela sjuklönekostnaden som de har redovisat i arbetsgivardeklarationen från och med april 2020. Staten tar hela sjuklönekostnaden som arbetsgivaren har i april och maj. Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot. Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivarna har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Statligt ansvar för sjuklönekostnader förlängs och justeras

Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader föreslås förlängas på det sätt som varit fallet för april och maj så att även juni och juli omfattas. Staten kommer från och med den 1 augusti till den 30 september ersätta arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin. 

Regeringen har beslutat att förlänga företagens ersättning för hela sjuklönekostnader till att även omfatta juni och juli månad.

Ersättning för sjuklönekostnader augusti och september 2020 
Regeringen har beslutat att staten för augusti och september månad kommer ersätta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader till följd av coronapandemin enligt följande. 
 

Om sjuklönekostnaden överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive avgifter och skatt, ska arbetsgivaren få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaderna. Ersättsättning lämnas till den del sjuklönekostnaderna överstiger vissa bestämda belopp.

Mer information hittar du på Industriarbetsgivarguiden. Välj ditt avtalsområde och klicka därefter på Nya regler vid sjukdom.

Ersättning för sjuklönekostnader januari – mars och oktober – december 2020
Regeringen har beslutat att upphäva förordningen (2020:195) om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19, förordningen upphör att gälla den 1 oktober 2020. Till förordningen om upphävandet har regeringen i övergångsbestämmelse angivit att i stället för vad som anges i 17 § Sjuklönelagen ska följande gälla för ersättning för kostnader för sjuklön.  
 

Om sjuklönekostnaden överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive avgifter och skatt, ska arbetsgivaren få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaderna som redovisats i arbetsgivardeklarationer för redovisningsperioderna januari – mars och oktober – december 2020, dock högst 250 000 kronor. 

Mer information hittar du på Industriarbetsgivarguiden. Välj ditt avtalsområde och klicka därefter på Nya regler vid sjukdom.

Ersättning för riskgrupper m.m.

Regeringen har den 25 juni 2020 beslutat om tillfällig ersättning till riskgrupper i form av viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19. Regeringen har även beslutat om tillfällig förebyggande tillfällig föräldrapenning för barn som varit allvarligt sjukt.  

Mer information hittar du på Industriarbetsgivarguiden. Välj ditt avtalsområde och klicka därefter på Nya regler vid sjukdom.

Likviditetsförstärkande åtgärder för företag

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Den 26 mars och 3 april beslutade riksdagen om regeringens förslag att företag ska kunna få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Målet är att snabbt och i en betydande omfattning stärka företagens likviditet – i hela företagssektorn. De nya reglerna innebär att företag  som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre månader eller ett kvartal mellan januari och september 2020, eller för årsmoms som ska betalas under våren.

Riksdagen har dock återförvisat förslaget till regeringen för att de föreslagna räntesatserna ansågs vara för höga varför ett reviderat förslag väntas komma inom kort. Läs mer här.

Regeringen har nu föreslagit att sänka den sammantagna räntan och avgiften på tillfälligt anstånd. Regeringens förslag: "Under de första sex månaderna av anståndet kommer endast en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta.” Industriarbetsgivarnas bevakar förslaget och informerar löpande. Du kan även läsa mer här.

Krispaket för små och medelstora företag

Regeringen presenterade den 25 mars ett krispaket som vänder sig särskilt till SME-företag. För mer information om paketets innehåll samt hur du som företagare kan ta del av stödåtgärderna, se Industriarbetsgivarguiden

Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Den 30 april presenterade regeringen förslag till ett omsättningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort omsättningsbortfall ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020. För att ta del av stödet krävs enligt förslaget att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Stödet ska kunna beviljas företag och organisationer som har F-skatt och betalas ut genom Skatteverket. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. 

Förslaget antogs av Riksdagen den 17 juni och reglerna om omställningsstöd börjar gälla den 22 juni 2020. Läs mer här (inlogging krävs). 

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

I mars i år införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år (se ovan under rubriken ”Likviditetsförstärkning via skattekontot”). Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Skatteverket har fattat omkring 100 000 anståndsbeslut hittills i år. Den 9 november 2020 informerade regeringen om ett förslag som innebär att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som redan har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. 

Industriarbetsgivarna bevakar lagstiftningsarbetet kring möjligheten till förlängning av anstånd med skatteinbetalningar och återkommer med närmare information när regeringen presenterat sin utredning.

Omställningsstödet förlängs

Den 9 november 2020 föreslog regeringen att omställningsstödet (se ovan under rubriken ”Företag får stöd baserat på omsättningstapp”) ska förlängas så att det även kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för Corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. Stödet kräver anmälan till och statsstödsgodkännande av EU-kommissionen.

Industriarbetsgivarna bevakar lagstiftningsarbetet kring förslaget om förlängning av omställningsstödet och återkommer med närmare information när regeringen presenterat sin utredning.

Utformningen av det förlängda omställningsstödet

Regeringen har den 26 november 2020 lämnat närmare information om utformningen av det förlängda omställningsstödet. Reglerna om omställningsstöd trädde i kraft i juni 2020. Stödet baseras på omsättningstapp till följd av covid-19-pandemin för en viss period jämfört med samma tid under år 2019. Syftet med stödet är att göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen. Utbetalning av stöd avseende tidigare perioder pågår för närvarande och det har tidigare meddelats att omställningsstödet kommer att förlängas året ut.

För månaderna augusti till december preciserar regeringen nu att stödet delas upp i två perioder. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.

Vidare har regeringen informerat om att fasta kostnader ersätts med en andel som motsvarar 70 procent av omsättningstappet. Stöd kommer att kunna ges med sammanlagt maximalt 30 miljoner kronor per företag augusti till december. Stödet under november–december kommer i dessa avseenden att göras så generöst som EU:s tillfälliga regelverk för statsstöd möjliggör, för att fler företag ska klara sig genom pandemin.

Industriarbetsgivarna fortsätter att bevaka lagstiftningsarbetet kring förslaget om förlängning av omställningsstödet och återkommer med närmare information när regeringen presenterat sin utredning.

Mer om regeringens krispaket

Krispaket med fokus på utbildning och omställning

Den 30 mars presenterade regeringen – tillsammans med Centern och Liberalerna – ytterligare åtgärder för att försöka mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi. Det fjärde krispaket fokuserar på utbildning och omställning. Läs mer här.

Läs mer: