Arbetsplatsförlagt lärande

Företagens engagemang är avgörande gällande lärande på arbetsplatsen. Det finns ett ständigt behov av arbetsplatsförlagt lärande på olika nivåer, både i vårt utbildningssystem men också inom ramen för initiativ som till exempel yrkesintroduktionsanställningar. Här finns tips, råd och material som kan vara till stöd för att utveckla och kvalitetssäkra det arbetsplatsförlagda lärandet.

Kompetensenkät 2015: arbetsplatslärande

Industriarbetsgivarna, IF Metall och GS-facket har tillsammans inom ramen för Industriarbetsgivarnas kompetensråd under 2015 genomfört en enkät riktad mot Industriarbetsgivarnas medlemsföretag rörande företagens arbete med lärande på arbetsplatsen i olika former.

Undersökningen visar att det finns hög beredskap, stark vilja och stort intresse bland företagen när det gäller att ta emot potentiella medarbetare via exempelvis arbetsplatsförlagt lärande och lärande i arbete. Detsamma gäller yrkesintroduktionsanställningar, som funnits genom avtal mellan bland andra Industriarbetsgivarna och IF Metall samt GS-facket sedan 2010 respektive 2013.

Olika typer av flaskhalsar bidrar till att det direkta lärandet på arbetsplatser idag är mindre än det skulle kunna vara, med tanke på det stora behovet av kompetenta medarbetare som finns. Klicka här för att läsa hela undersökningen.

Handledarutbildningar & stöd

Teknikcollege handledarutbildning

Teknikcollege har sedan hösten 2014 arbetat med att utveckla en nationell handledarutbildning för att kunna kvalitetssäkra lärandet i arbetet och praktikperioderna för de studerande. Utbildning lanserades under hösten 2015.

Utbildningen är branschspecifik för industrin och omfattar 2x4 timmar. Utbildningen kommer att kunna genomföras som fysiska träffar men möjlighet finns även till att göra utbildningen digitalt på www.tcportalen.se. Där det även kommer finnas material och verktyg för handledare. Industriarbetsgivarna förordar denna handledarutbildning eftersomn den är framtagen specifikt för Teknikcollege.

Skolverkets handledarutbildning

Skolverket har lanserat en webbaserad, kostnadsfri handledarutbildning som är öppen för alla. Utbildningen består av två moduler och vänder sig i första hand till handledare som tar emot elever i APL från gymnasieskolan (inklusive lärling), men är även användbar för dig som handleder yrkesintroduktionsanställda. Utbildningen finns på aplhandledare.skolverket.se.

YA-delegationens handledarstöd

YA-delegationen (delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar) har tagit fram ett handledarstöd för dig som handleder en yrkesintroduktionsanställd. Handledarstödet är kortfattat och tar upp det viktigaste som du som handledare kan behöva tänka på, och innehåller mallar och checklistor. Stödet är kostnadsfritt och ingen registrering krävs. Stödet finns på ya-delegationen.se/handledarstöd.

Handbok i arbetsplatslärande

Inom ramen för ESF-rådets temagrupp för A&O, arbetsplatslärande och omställning i arbetslivet, har det utarbetats en handbok som visar hur man ska driva projekt inom detta område. Tanken är att inspirera fler företag att engagera sig i projekt som rör lärande på arbetsplatsen och omställning i arbetslivet. I boken presenteras ett antal lyckade projekt. Här får man också vägledning i vad som är viktigt att tänka på för att resultatet ska bli bra.

Handbok_AO_2013_220x125px

PDF-fil
Blädderbar PDF-fil

I praktiken - ett material för dig som tar emot elever för prao/praktik

Svenskt Näringsliv har tagit fram ett material för dig som tar emot praktikanter (gymnasiet) eller praoelever (grundskolan). Skriften ger tips och stöd i kontakterna med eleven och skolan inför prao/praktik. Materialet innehåller också förslag på uppgifter till eleven, utvärderingsformulär med mera. Skriften finns för nedladdning eller beställning i tryckt form här.

Material finns även för skolan och eleven.

YA-delegationen - delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen ska stödja arbetsmarknadens parter med att utveckla lärandet på arbetsplatserna samt sprida exempel på olika upplägg. På YA-delegationens webbplats www.ya-delegationen.se finns bl.a. intervjuer från arbetsplatser med YA-anställda och mallar som kan användas som stöd i exempelvis uppföljningssamtal.

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg