Sirius

Sirius är Industriarbetsgivarnas, Pappers, Unionens, Ledarnas och Sveriges Ingenjörers gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På central nivå så leds Sirius av en partsgemensam styrelse. Dessutom finns fasta arbetsgrupper inom arbetsmiljö och kompetens. Lokalt så motsvaras Sirius ofta av brukets samverkansgrupp. Sirius verkar i linje med Samverkansavtalet.

Sirius bidrar aktivt till att förverkliga ”den goda arbetsplatsen” för ökad konkurrenskraft. Medarbetare som trivs, känner delaktighet och är motiverade gör ett bättre jobb. Engagerade medarbetare ökar företagets konkurrenskraft. Samverkan är en viktig framgångsfaktor för svensk skogsindustri.

Fokusområden

Sirius jobbar med ett helhetsperspektiv – med utgångspunkt från följande fokusområden:

• Arbetsmiljö / säkerhet / hälsa
• Kompetens och utbildning
• Ledarskap och medarbetsarskap
• Jämställdhet och mångfald

Kommunikation

Sirius verksamhet kretsar helt kring kommunikation:

• I möten – som Ledarkonferenser och kompetensforum
• I skrift – som tidningen Sirius och andra trycksaker
• I nätverk – som arbetsmiljö- eller utbildningsgruppen
• I dialog – med myndigheter och företag

Besök Sirius webbplats på www.industrisirius.se