Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Teknikcollege

Teknikcollege är en modell för att stärka yrkesutbildning inom industri och teknik. Teknikcollege drivs inom ramen för Industrirådet där de flesta av industrins parter finns med. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav företagen inom industrin ställer.

Industriarbetsgivarna arbetar mycket aktivt med Teknikcollege och vår VD Per Hidesten sitter i Riksföreningens styrelse.

Syfte och mål

Utbildningsanordnare som har blivit godkända som Teknikcollege erbjuder utbildningar som attraherar ungdomar och vuxna samtidigt som befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. Ett av syftena med Teknikcollege är också att få fler elever att läsa Industritekniskt program på gymnasiet i och med ökad kvalitet i utbildningen och därmed också ökad anställningsbarhet i våra medlemsföretag. Ett annat viktigt syfte vad gäller gymnasiala utbildningar är att stimulera samverkan mellan teknikprogrammet och det industritekniska programmet.

Teknikcollege ska bidra till bättre resursutnyttjande genom krav på kommunal samverkan och samverkan med eftergymnasial utbildning och företagsutbildningar. I många fall kan såväl lokaler och maskinpark som lärarresurser utnyttjas av flera olika utbildningsanordnare.
 
Teknikcollege bygger på tio kriterier som industrin anser ska uppfyllas för att en utbildning för industrins behov ska vara bra. Kriterierna har valts ut utifrån de framgångsfaktorer som visat sig vara gemensamma nämnare på väl fungerande utbildningar med inriktning mot industrin.

Företagens roll i arbetet med Teknikcollege

Våra medlemsföretag har en nyckelroll i arbetet med Teknikcollege. De är aktiva både när det gäller utbildningarnas inriktning, utformning och i den löpande verksamheten genom att tillhandahålla praktikplatser m.m. På så sätt skapas utbildningar som har en koppling till den regionala och lokala industristrukturen och de behov som finns. Företagen ska vara i majoritet och inneha ordförandeposten i de styrgrupper som finns inom Teknikcollege. Detta ger företagen en mycket bra möjlighet att påverka utbildningarnas inriktning så att de får den kompetens som eftersträvas. För att öka kvailiteten på det arbetsplatsförlagda lärandet har Teknikcollege tagit fram en uppskattad handledarutbildning som vi varmt kan rekommendera våra medlemsföretag.

Vilka program kan certifieras?

Basen för Teknikcollege är gymnasieskolans Industritekniska program och Teknikprogrammet. Även andra program kan komma i fråga beroende på hur den lokala industristrukturen ser ut. Utöver gymnasieskolans program ingår även eftergymnasiala utbildningar så som utbildningar inom Yrkeshögskolan (tidigare KY), kommunala vuxenutbildningar samt olika typer av företagsutbildningar.

Mer information

Mer information om vilka som är engagerade i Teknikcollege och om hur Teknikcollege är organiserat hittar du på riksföreningens webbplats: www.teknikcollege.se

Om du som medlemsföretag har frågor om eller synpunkter på Teknikcollege, tveka inte att ta kontakt med Industriarbetsgivarnas ansvarige för kompetensförsörjningsfrågor, Fredrik Gunnarsson, tel 072-7446731

5 snabba - vad ger Teknikcollege?

Teknikcollege 5 snabba.jpg

Broschyr om
Teknikcollege
 

Broschyr om Teknikcollege 2011


Webbplatser

Teknikcollege - Riksföreningen Teknikcollege Sverige

Industrikommittén  - Industrikommittén certifierar Teknikcollege