Validering

Flertalet parter och aktörer inom industrin har under 2015 tagit fram en branschgemensam modell för validering av industriell baskompetens. Att utveckla och validera yrkeskompetens, tillsammans med kompetensutveckling, är en viktig bas i långsiktig kompetensförsörjning.

Vad är validering?

Validering handlar om att synliggöra en individs kompetens genom en bedömning av den reella kompetensen. En validering kan genomföras på olika sätt, via exempelvis praktiska tester och/eller frågeformulär, och kan resultera i betyg, intyg eller certifikat. Dessa kan vara till hjälp vid ansökan till utbildningar eller arbete. Mer generell information om validering finns på webbplatsen valideringsinfo.se.

Projektet ”Industriteknik bas”

Det finns i dagsläget ett flertal valideringsmodeller för specifika yrkeskompetenser inom industrin. Då bristen på kvalificerad produktionspersonal ökar, samtidigt som antalet ungdomar som utexamineras från industrirelevanta utbildningar inte är tillräckligt för att täcka industrins behov, så har dock behovet av validering av grundläggande och generella kompetenser ökat.

Under 2015 har därför en branschgemensam modell tagits fram för validering av industriell baskompetens, industriteknik bas. Att validera industriell baskompetens ökar förutsättningarna för att sänka trösklarna för instegsjobb i industrin samtidigt som det även ger ökad mobilitet mellan företag och branscher inom industrin. Valideringsmodellen ger även förutsättningar för utbildningsanordnare att utforma ett relevant och kvalitetssäkrat innehåll. Valideringen kan också stimulera individens egen karriärutveckling.

Modellen har tagits fram genom att grupper av referensföretag inom varje bransch har tagit fram kompetensområden och kompetenskrav som bedömts vara nödvändiga för att på en grundläggande nivå vara anställningsbar i industrin. Detta har beskrivits i termer av kunskap/teori, förståelse, färdighet och kompetens. Därefter har de framtagna kompetensområdena i de olika branscherna synkroniserats till ett branschgemensamt frågeunderlag till valideringsprocessen. Under hösten 2015 genomförs tester av valideringsprocessen och projektet beräknas leverera en fastställd och testad modell vid årsskiftet 2015/2016.

En valideringsmodell för automationsteknik har tagits fram enligt samma mönster som IndustriteknikBas och under våren 2017 startade ett arbete med modell för UnderhållsteknikBas. Syftet med valideringsmodellerna är att mäta och säkerställa kunskapsnivåer för att introducera till anställning inom industrin. Framöver kommer stor vikt att läggas vid informationsinsatser.

Mer information

Webbplatsen för industriteknik bas

Broschyr om industriteknik bas - PDF

”Regeringen vill göra satsning på validering”  Nyhet på valideringsinfo.se 2015-09-21

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg