Yrkesintroduktion

En möjlighet till skräddarsydd kompetensförsörjning

Yrkesintroduktion

Avtalen om yrkesintroduktion är en möjlighet för företag att skräddarsy sin kompetensförsörjning. Som arbetsgivare kan du med yrkesintroduktion anställa unga personer och förse dem med precis de kunskaper och erfarenheter som ditt företag behöver!

Avtal om yrkesintroduktion finns mellan Industriarbetsgivarna och IF Metall (för medlemsföretag inom svetsmekanisk industri, gruvindustrin samt stål- och metallindustrin) samt GS-facket avseende sågverksindustrin.

Sedan januari 2014 finns möjlighet att söka ett ekonomiskt stöd för denna typ av anställningar.

Varför yrkesintroduktion?

Industrin står under de kommande åren inför en betydande generationsväxling, vilket ökar behovet av nya medarbetare. Arbetet inom industrin ställer dessutom allt högre krav på teoretisk utbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet, och företagen upplever redan idag svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Samtidigt minskar storleken på de ungdomskullar som kommer ut på arbetsmarknaden vilket gör att konkurrensen om arbetskraften ökar. SCB uppskattar dessutom att det  år 2030 kommer saknas 30 000 gymnasialt industriutbildade. 

För att säkerställa företagens kompetensbehov krävs smidiga lösningar med kompletterande utbildningsformer, och i detta sammanhang kan yrkesintroduktionsanställningar spela en viktig roll. Genom att den yrkesintroduktionsanställde förses med just de kunskaper företaget behöver, bidrar anställningen till att trygga företagets långsiktiga kompetensbehov samtidigt som den yrkesintroduktionsanställde får relevanta kunskaper och erfarenheter.

Vad innebär avtalet?

Respektive bransch har sitt eget yrkesintroduktionsavtal. Gemensamt för de avtal Industriarbetsgivarna har med IF Metall och GS-facket är dock att yrkesintroduktionsanställningen är en visstidsanställning med följande särskilda reglering:

  •  Arbetstagare

För Stål- och Metallindustrin, Gruvindustrin, Byggnadsämnesindustrin och SVEMEK gäller följande:

Yrkesintroduktionsanställningar riktar sig till personer som saknar relevant yrkeserfarenhet och kan komma ifråga för personer som genomgått industriinriktad yrkesutbildning inom Teknikcollege, gymnasieskola eller liknande. De kan även komma ifråga för personer som saknar sådan teknikutbildning.

För Sågverksindustrin måste den som anställs vara under 25 år. I övrigt gäller samma villkor som ovan dvs personen ska sakna relevant yrkeserfarenhet etc.

  • Partsgemensam överenskommelse

Avtalet bygger på att det finns en lokal överenskommelse mellan parterna om anställningens genomförande.

  • Handledning och utbildning

Yrkesintroduktionsanställningen ska förenas med handledning och en individuell utvecklingsplan ifråga om arbetsuppgifter och utbildnings- och introduktionsinsatser. Enligt yrkesintroduktionsavtalen så finns inga formella krav på hur denna ska utformas, men vill man som arbetsgivare söka det statliga ekonomiska stödet för yrkesintroduktionsanställningar så krävs det att planen innehåller minst följande:

  • Utbildningens och handledningens innehåll och omfattning
  • Målet med handledningen och utbildningen 
  • Vem som ska vara handledare för den yrkesintroduktionsanställde
     
  • Visstidsanställning

Anställningen kan uppgå till maximalt 12 månader, med möjlighet till förlängning i upp till 12 månader.

  • Avtalsenlig lön

  Se ditt yrkesintroduktionsavtal för detaljer:

Exempel på utbildnings- och handledningsplaner

Industriarbetsgivarna, IKEM - Innovations och Kemiindustrierna samt Teknikföretagen har i samarbete med IF Metall tagit fram en exempelsamling på utbildnings- och handledningsplaner vid yrkesintroduktionsanställning. Materialet är tänkt att fungera som inspiration och diskussionsunderlag för företag och fackliga representanter vid anställning inom yrkesintroduktionsavtalen. Broschyren hittar du i PDF-format under rubriken "Relaterade filer" nedan.

Ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Sedan den 25 januari 2014 så kan arbetsgivare ansöka om ett ekonomiskt stöd för yrkesintroduktionsanställningar. Ansökan görs till Arbetsförmedlingen. För att ha rätt till stödet så måste även följande kriterier för YI-anställningen vara uppfyllda:

• Anställningen ska vara en nyanställning om minst 6 månader
• Andelen handledning och/eller utbildning ska uppgå till minst 15 %

Stödet innebär en kreditering av en arbetsgivaravgift på 31,42% upp till en lön om 18 750 kr. Dessutom utgår stöd för handledning med 115 kr per dag. Besök Arbetsförmedlingens hemsida för mer information och för att ansöka om stödet.

Utbildningar och stöd för handledare

Det finns ett flertal webbaserade handledarutbildningar- och stöd tillgängliga via webben för handledare vid yrkesintroduktionsanställningar (och under andra former av arbetsplatsförlagt lärande). Läs mer om dessa under avsnittet Arbetsplatsförlagt lärande på vår webbplats.

Informationsprojekt yrkesintroduktion hösten 2015

Under hösten 2015 driver Industriarbetsgivarna och GS-facket ett gemensamt informationsprojekt om yrkesintroduktion riktat till medlemsföretag inom sågverksindustrin. Under projektet besöker utsedda referenspersoner arbetsplatser runt om i landet för att informera om anställningsformen.

Läs mer om projektet och anmäl intresse här.

Relaterade filer

indgem yi.jpgExempelsamling utbildnings- och handledningsplaner.pdf

KlivetInI.PNGArbetsmiljö vid yrkesintroduktion.pdf

YIanställning.PNGYrkesintroduktionsanställning IA IF Metall.pdf 

YI IA GS TMF.PNGYrkesintroduktionsanställning IA GS TMF.pdf

Mer information

IF Metall

GS-facket

Arbetsförmedlingen

Förordning 2013:1157 om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

Att anställa inom yrkesintroduktionsavtalen - företag berättar

YA-delegationen (delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar)

Skärmbild (550).jpg

Fredrik Gunnarsson Ansvarig Kompetensförsörjning
Mobil: 072-744 67 31
Arbete: 08-762 67 31
Email: fredrik.gunnarsson@industriarbetsgivarna.se

_HFA1108_web.jpg