Fördjupningskurs Arbetsmiljö - Entreprenörssäkerhet och samordningsansvar

En kurs om regler och ansvar samt tips och råd hur en säker arbetsmiljö kan uppnås vid entreprenadarbeten. Utrymme ges för diskussion och grupparbeten.

Syfte

Kursen ger dig kunskap om ansvarsfrågor vid anlitandet av entreprenörer och ge praktiska råd och tips hur arbetsmiljöaspekterna vid upphandling och genomförande av entreprenadtjänster får ett fokus.

Mål

Kursens mål är att ge dig kunskap som kan bidra till förbättrad arbetsmiljö och säkerhet vid entreprenadarbeten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som upphandlar, anlitar och arbetar med entreprenörer.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Kursens upplägg

Lärarledd undervisning varvad med frågor, diskussioner och grupparbeten.

Ur innehållet

  • Lagar och regler som styr beställarens och entreprenörens ansvar
  • De olika aktörernas roller vid upphandling och genomförande av entreprenadarbeten
  • Arbetsmiljö och säkerhet i fokus från upphandling till avslutad entreprenad

Omfattning

En dag

Kursen anordnas vid förfrågan som företagsförlagd kurs.