Grundkurs i arbetsrätt

Kursen är en grundläggande genomgång av de arbetsrättsliga regler som arbetsgivare oftast berörs av och som i hög grad påverkar verksamheten.

Genomgången omfattar t.ex. förhandlingsreglerna i medbestämmandelagen och anställnings- och uppsägningsregler i lagen om anställningsskydd.

Dessutom går vi igenom reglerna kring fackliga förtroendemän. Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal.

Syfte

Kursen ger insyn och kunskap om de arbetsrättsliga regler som arbetsgivare har att förhålla sig till.

Mål

Efter genomgången kurs ska du ha förvärvat följande kunskaper/insikter: Du har fått en översiktlig orientering i den arbetsrättsliga lagstiftningen och en känsla för vilka lagregler som kan bli aktuella.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera.

Förkunskap

Inga förkunskaper krävs.

Kursens upplägg

Föreläsning där utrymme ges för diskussioner och frågeställningar från deltagarna.

Ur innehållet:

  • Medbestämmande och MBL
  • Anställnings ingående, fortgående och upphörande (LAS)
  • Förtroendemannalagen

Omfattning

1 dag

Kostnad

2 900 kr/dag
inklusive kursmaterial

Föreläsare

Förhandlare och jurister från Industriarbetsgivarna.

Blockutbildning

Denna kurs ingår i vår så kallade blockutbildning.
De kurser som ingår är arbetsmiljö- arbetsrätt- och avtalskurser.
Du väljer själv om du vill ta del av 1, 2, eller 3 dagars utbildning.
Vid val av fler kurser ges rabatterade priser.

Vid val av fler kursdagar ges rabatterade priser enligt följande:

För en dag: 2 900 kr/deltagare
För två dagar: 5 000 kr/deltagare
För alla tre dagar: 7 000 kr/deltagare
Priserna är exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår. Du ansvarar själv för bokning av hotell för de antal nätter du behöver.