Villkor för biträde från Industriarbetsgivarna

Allmänt

Industriarbetsgivarnas förhandlingsverksamhet, vid sidan av de regelrätta centrala avtalsförhandlingarna, syftar i huvudsak till att lösa tvistefrågor i företag som är medlemmar i Industriarbetsgivarna (kollektivavtal för gruvindustri, stål- och metallindustri, massa- och pappersindustri, sågverksindustri, svetsmekanisk industri, byggnadsämnesindustri, buteljglasindustri).

Industriarbetsgivarna ger rådgivning och stöd till medlemsföretagen i lokala medbestämmande- respektive lokala tvisteförhandlingar. Industriarbetsgivarna biträder medlemsföretagen med förhandlingshjälp i centrala medbestämmandeförhandlingar. I rättstvister är Industriarbetsgivarna part i den centrala tvisteförhandlingen.

Endast rättstvister kan föras till domstol. Om en rättstvist förs till Arbetsdomstolen av antingen arbetsgivarsidan eller arbetstagarsidan kan Industriarbetsgivarna, beroende av tvistens art, komma att bli antingen ensam part på arbetsgivarsidan eller medpart till medlemsföretaget i rättsprocessen. I båda fallen företräder Industriarbetsgivarna normalt medlemsföretaget i rättegången. Arbetsdomstolen är både första instans och slutinstans.

En enskild arbetstagare kan också under vissa förutsättningar föra en arbetsrättslig process gentemot medlemsföretaget i tingsrätten. Slutinstans är i dessa fall vanligen Arbetsdomstolen. Industriarbetsgivarna företräder normalt medlemsföretaget i rättegången.

Som en medlemsservice erhåller företagen kostnadsfritt biträde av Industriarbetsgivarna vid ovanstående domstolstvister, det vill säga medlemsföretagen blir aldrig skyldiga att stå för Industriarbetsgivarnas rättegångskostnader.

I detta hänseende likställs domstolstvist med skiljenämndsförfarande.

Industriarbetsgivarna biträder normalt dock inte medlemsföretagen i förvaltningsrättsliga ärenden eller inför Nämnden mot diskriminering. Inte heller företräder Industriarbetsgivarna normalt medlemsföretaget eller någon arbetsgivarföreträdare i mål rörande arbetsmiljöbrott eller företagshemligheter.

Industriarbetsgivarna företräder endast medlemsföretag - inte VD eller annan arbetstagare.

Industriarbetsgivarna biträder enbart medlemsföretagen i tvister som är kopplade till företagets arbetsgivarroll.

För närmare information om förutsättningarna för biträde av Industriarbetsgivarnas jurister i arbetsrättsliga processer, se avsnittet nedan.

Policy för biträde av Industriarbetsgivarnas jurister i arbetsrättsliga processer med mera

1. Medlemsföretagen har möjlighet att få kostnadsfritt biträde av Industri-arbetsgivarnas jurister vid arbetsrättsliga domstolstvister med anställda eller fackliga organisationer samt i domstolstvister avseende sanktionsavgifter (arbetsmiljö) och avseende korttidsarbete/korttidspermittering.  Under vilka förutsättningar biträde beviljas framgår av punkterna 2 – 10 nedan.
 
2. Den situation som lett till tvisten ska ha uppstått efter medlemskapets beviljande såvida inte särskilda skäl föreligger.
 
3. Industriarbetsgivarna förbehåller sig rätten att inte företräda ett medlemsföretag som inte följer Industriarbetsgivarnas rådgivning eller som agerar i strid mot god sed på arbetsmarknaden.
 
4. Industriarbetsgivarna företräder inte medlemsföretag vid tvister gällande en VD, f.d. VD i företaget eller annan arbetstagare i motsvarande företagsledande ställning. Inte heller får tvisten avse en delägare med väsentligt inflytande över verksamheten eller personer där jäv föreligger i förhållande till Industriarbetsgivarna.
 
5. Industriarbetsgivarna övertar normalt inte mål där medlemsföretaget på egen hand, eller genom annat ombud, fört processen så långt att Industriarbetsgivarna inte anser sig i tillräcklig utsträckning kunna påverka processens disposition.
 
6. Industriarbetsgivarna förbehåller sig rätten till särskild prövning när det gäller att företräda medlemsföretag i processer rörande krav på skadestånd eller återbetalningsskyldighet riktade mot anställda eller f.d. anställda.
 
7. Industriarbetsgivarna företräder inte medlemsföretag i tvist där andra företag är eller kan tänkas bli involverade på motpartens sida.
 
8. En förutsättning för biträde i förvaltningsrättsliga ärenden avseende sanktionsavgifter och stöd vid korttidspermittering/korttidsarbete är att Industriarbetsgivarna bedömer att det finns grund för bestridande av myndighetens beslut. Beträffande stöd vid korttidspermittering/korttidsarbete gäller dessutom den förutsättningen att IA ska ha bedömt att det finns ett principiellt intresse att ta tillvara. 
 
9. Om Industriarbetsgivarna inte kan ge kostnadsfritt biträde i en process enligt någon eller flera av punkterna ovan kan, i undantagsfall och efter särskild prövning, icke kostnadsfritt biträde beviljas i enlighet med särskild överenskommelse härom.
 
10. Om medlemsföretaget och Industriarbetsgivarna i en process i domstol döms att jämte medlemsföretaget ersätta motpartens rättegångskostnader betalas dessa kostnader av medlemsföretaget ensamt.
 
Beslut om rättshjälp (kostnadsfritt biträde) beslutas av Industriarbetsgivarnas chefsjurist.
 
Dessa villkor kan ändras fortlöpande.
 

Industriarbetsgivarna Rådgivning
Arbete: 08-762 67 70
Email: rad@industriarbetsgivarna.se