Skogsnäringen – en viktig regional aktör

Skogsnäringen är en samhällsviktig näring, inte minst på regional nivå. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta. Det visar rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden.

Skogsnäringen har länge betytt mycket för den svenska ekonomin och spelade en central roll för den svenska välståndsutvecklingen under industrialiseringen. Nu har Industriarbetsgivarna kartlagt branschens bidrag till samhällsekonomin i rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden.

Kortfakta om skogsnäringen

  • I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för upp till tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta.
  • Skogsnäringen sysselsätter omkring 115 000 personer i hela landet. Av dessa arbetar 40 000 med den faktiska slutproduktionen av skogsnäringens produkter, det vill säga det sista steget i förädlingskedjan.
  • För varje direkt sysselsatt i skogsnäringen skapas indirekt nästan två ytterligare jobb.
  • Skogsnäringen, och särskilt skogsindustrin, är en väldigt exportberoende bransch och cirka 85 procent av allt som produceras går på export.
  • Branschens företag producerar, direkt och indirekt, varor till ett förädlingsvärde som uppgår till omkring 110 miljarder kronor per år. Det motsvarar drygt 2,5 procent av Sveriges BNP. 
  • Om alla skatteintäkter från arbetsinkomst inom skogsnäringen skulle användas till att finansiera jobb i offentlig sektor, skulle skogsnäringen bidra till att finansiera omkring 32 000 tjänster inom offentlig sektor.
  • Förutom att branschen arbetar aktivt med att minska den egna klimatpåverkan bidrar den växande skogen med att binda koldioxid. Enligt en rapport från Skogsindustrierna binder den växande skogen varje år cirka 55 miljoner ton koldioxid.
  • Räknar man dessutom med att produkter från skogen gör att vi använder mindre motsvarande produkter av icke‐förnybart material blir skogsnäringens totala positiva klimateffekt 93 miljoner ton koldioxid – nästan lika mycket som utsläppet från den totala svenska konsumtionen varje år.

Stora utmaningar hotar branschen

Regelkrångel, osäkerheten i omvärlden, svårigheter att hitta rätt kompetens och ökade kostnader är utmaningar som påverkar svenska basindustriföretag, inte minst skogsnäringen.

– Skogsnäringen berörs av många politikområden och därför är det viktigt att politiken inte tappar helhetsperspektivet. Annars kan enstaka beslut, eller avsaknaden av beslut, få stora konsekvenser, säger Kerstin Hallsten.  

– Det är viktigt att företagen inom skogsnäringen får de förutsättningar som krävs för att kunna konkurrera globalt och säkra en hög produktivitet. Utan skatteintäkter från en växande industrisektor blir det allt svårare att finansiera ökade kostnader för vår gemensamma välfärd, avslutar hon.

Läs rapporten

Ladda ner Skogsnäringens betydelse för välfärden.


Skogsnäringens betydelse för välfärden är framtagen av Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna, författad av Kerstin Hallsten och Tor Desax. Rapporten utgör en del av en serie rapporter om basindustrins betydelse för det svenska samhället.

 

Kerstin Hallsten Chefekonom
Mobil: 070-267 70 25
Arbete: 08-762 67 67
Email: kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

_HFA1201_web.jpg

Marina Lähteenmaa Kommunikationschef
Mobil: 072-247 50 33
Arbete: 08-762 67 57
Email: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se

_HFA3769_web.jpg