Lag om uthyrning av arbetstagare - Den nya lagen föreslås träda ikraft 1 januari 2013

23 november 2012

Lagar propositionen innehåller förslag till en ny lag om uthyrning av arbetstagare - Uthyrningslagen. Uthyrningslagen ska gälla arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag för att hyras ut till kundföretag.

I propositionen föreslås bland annat att de anställningsvillkor som gäller för kundföretagets anställda också ska gälla för den som hyrs in av ett bemanningsföretag, för att göra samma arbete. Bakgrunden till propositionen är det så kallade Bemanningsdirektivet och lagen föreslås vara dispositiv genom kollektivavtal, dock med en så kallad ”EU-spärr”.  Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Industriarbetsgivarnas kommentar

Många av de regler som föreslås innebär skyldigheter för bemanningsföretaget, men två paragrafer riktar sig direkt till kundföretaget (den fysiska eller juridiska person för vilken och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag arbetar). Dessa två innebär dels en skyldighet för kundföretaget att ge arbetstagare som arbetar hos företaget tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar där på samma villkor som anställda hos företaget, om det inte finns särskilda skäl mot det, dels en skyldighet att informera arbetstagare som arbetar hos företaget om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar.  Den första skyldigheten tar sikte på sådana ”anläggningar och inrättningar” som är gemensamma för anställda på arbetsplatsen, t.ex. motionslokaler. Skyldigheten att informera om lediga tjänster kan uppfyllas genom att meddelande lämnas på intranät eller personaltidningar o.s.v. Båda dessa skyldigheter föreslås bli skadeståndssanktionerade. 

Industriarbetsgivarna vill även uppmärksamma en fråga som tas upp i lagrådsremissen till propositionen med anledning av bemanningsdirektivet. I artikel 4.1 i bemanningsdirektivet anges att begränsningar eller förbud mot anlitande av arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag endast får motiveras av allmänintresset, särskilt arbetstagarnas skydd, kraven på hälsa och säkerhet i arbetet eller behovet av att garantera att arbetsmarknaden fungerar väl och att missbruk förhindras. Under remissarbetet med nu aktuell lagrådsremiss anförde Svenskt näringsliv och Bemanningsföretagen att det bör införas en bestämmelse om att kollektivavtalade begränsningar och förbud mot anlitande av arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag endast får motiveras av allmänintresset och att Sverige annars inte kan anses ha genomfört bemanningsdirektivet på ett korrekt sätt. LO och TCO å sin sida anförde att det bör införas ett förbud mot att hyra in arbetskraft för att tillgodose ett permanent arbetskraftsbehov.  Regeringen förkastade dock båda förslagen med motiveringen att det saknas skäl att i nuläget införa begränsningar åt något håll. Däremot bör utvecklingen följas noga och åtgärder vidtas om så anses vara behövligt.