Utbildningsanställning (SOU 2012:80)

19 december 2012

Utredning Regeringen tillsatte en utredning för att se över en eventuell lagändring för att underlätta för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och stimulera mindre företag att våga anställa. Utredningen lämnar nu förslag på en ny anställningsform med utbildningsinnehåll för unga, så kallad utbildningsanställning.

Anställningsformen ska enligt förslaget vara en ny form av tidsbegränsad anställning med utbildningsinnehåll för personer under 23 år. En utbildningsplan ska enligt förslaget upprättas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Anställning ska få pågå i maximalt 18 månader och ska ha karaktären av en provanställning. Detta innebär att den ska kunna avslutas med kort varsel, av båda parter, när som helst under anställningen utan angivande av skäl. Om anställningen inte avbryts föreslås den övergå till en tillsvidareanställning.  Vidare föreslås att anställningsformen inte ska berättiga till företrädesrätt, även om anställningen pågått längre än 12 månader. För att stimulera företag att använda den föreslagna anställningsformen föreslår utredningen ett ekonomiskt incitament till arbetsgivaren. Arbetsgivaren får 30 000 kronor per år i statsbidrag för varje utbildningsanställd.