Utredning av företagens kostnader i samband med uppsägningstvister

23 november 2012

Utredning En utredning har haft i uppdrag att se över reglerna kring tvister i samband med uppsägningar och att lämna förslag på hur arbetsgivarnas kostnader i samband med sådana tvister kan begränsas.

Utredningen har lämnat följande förslag på ändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS);

  • Anställningen ska bestå i högst ett år om arbetsgivare och arbetstagare tvistar om en uppsägning är giltig.
  • Det ekonomiska skadeståndet för brott mot LAS ska reduceras för arbetsgivare med färre än 50 anställda.
  • Det ska inte gå att ogiltigförklara en arbetsbristsuppsägning för att arbetsgivaren har åsidosatt sin omplaceringsskyldighet.


Industriarbetsgivarnas kommentar

Nuvarande reglering innebär i många fall en stor kostnad för företagen vid tvister om ogiltigförklaring av uppsägningar. Dagens reglering innebär att om det uppkommer tvist om en uppsägnings giltighet upphör inte anställningen till följd av uppsägningen förrän tvisten slutligt har avgjorts (34 § andra stycket LAS). En arbetsgivare som har blivit stämd med yrkande om att en uppsägning ska ogiltigförklaras kan dock begära att domstolen för tiden till dess målet är slutligt avgjort (interimistiskt) ska besluta att anställningen ska upphöra vid uppsägningstidens slut eller vid den senare tidpunkt som domstolen bestämmer (34 § tredje stycket).

Tiden fram till att tvisten slutligen avgjorts kan vara mycket lång, i utredningen framgår att det i genomsnitt tar ett och ett halvt år från uppsägning till Arbetsdomstolens dom, och för de tvister som börjar i tingsrätten tar det än längre tid. Utredningens förslag att korta tiden för vilken en anställning som har ogiltighetsförklarats kan bestå innebär alltså att alla inblandade parter, arbetsgivare, arbetstagare och domstolen, måste agera snabbare.

Utredningens andra förslag, om att skadeståndsbeloppen enligt 39 § LAS, förutom arbetstagarens anställningstid, även ska korrespondera med företagets storlek väntas få effekt på mindre företag. En förhoppning från utredningens sida är även att denna regel ska bidra till att företagen blir mer benägna att nyanställa.

Det tredje förslaget hör samman med att en ogiltigförklaring inte kan ske om uppsägningen angrips endast därför att den strider mot turordningsreglerna. Då kan arbetstagaren istället begära skadestånd. Enligt utredningen är det förhållandevis vanligt att en uppsägning istället ogiltigförklaras på den grunden att arbetstagaren anser att arbetsgivaren har brustit i sin omplaceringsskyldighet. Detta föreslås numera inte vara möjligt.