Byggnads varsel utvidgat och framskjutet till den 19 samt 20 mars

11 mars 2013

AVTAL 2013 Svenska Byggnadsarbetareförbundets (Byggnads) varsel om stridsåtgärder som lades i slutet av februari mot Sveriges Byggindustrier (BI) är nu framflyttade från den 12 mars till den 19 mars. Byggnads har även utökat varslet, dessa stridsåtgärder träder i kraft den 20 mars. Stridsåtgärderna kan påverka verksamhet vid medlemsföretag inom gruv-, massa-/pappers-, stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK.

Bakgrunden till varslet är de pågående förhandlingarna om nytt kollektivavtal på byggindustrins område. Avtalet löpte ut den sista februari och parterna har inte kommit överens om något nytt avtal. Medlare är tillsatta i konflikten.

Stridsåtgärderna omfattar mer än 200 byggarbetsplatser. Åtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets tillämpningsområde på företag och på arbetsplatser angivna i Byggnads Konfliktobjektlista, samt i den kompletterande Konfliktobjektlistan (ny). Detta kan komma att påverka Industriarbetsgivarnas medlemsföretag, se nedan.

• Stridsåtgärderna träder ikraft den 19 mars 2013, kl. 00:01 (se bilaga 1,2 och 3)
• och utvidgas den 20 mars 2013, kl. 06:00 (se bilaga 1 – obs, ny!)

I övrigt gäller samma som vid tidigare meddelat varsel.

Stridsåtgärderna gäller, enligt Byggnads, till dess att parterna träffar kollektivavtal eller varsel särskilt återkallats eller ändras.

- Vi rekommenderar att våra berörda medlemsföretag planerar sin verksamhet utifrån ovan beskrivet varsel. Det bör noteras att detta varsel inte ska sammankopplas med Industriarbetsgivarnas pågående avtalsförhandlingar inom gruv-, massa/pappers- stål-, metall- och sågverksindustrin samt SVEMEK, säger Robert Schön, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och återkommer vid behov med mer information.
 

Robert Schön Förhandlare
Mobil: 070-594 63 70
Arbete: 08-762 67 32
Email: robert.schon@industriarbetsgivarna.se

Robert Schönn.jpg