Nytt avtal om yrkesintroduktion

18 oktober 2013

Nyhet Skogsindustrierna och GS facket för skogs-, trä- och grafisk bransch har i dag, den 18 oktober 2013, träffat avtal om yrkesintroduktion. Avtalet syftar till att stimulera industriföretagen att erbjuda ungdomar arbete och utvecklingsmöjligheter i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad.

Arbete inom industrin ställer idag högre krav på teoretiskt utbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet än tidigare. Samtidigt står industrin inför en generationsväxling som förstärker behovet av nya medarbetare. Rekryteringsfrämjande åtgärder är därför av väsentlig betydelse för att säkra industrins långsiktiga kompetensförsörjningsbehov. För att underlätta en effektiv arbetslivsstart har parterna enats om att införa en introduktionsperiod kallad yrkesintroduktion.

Omfattning

En yrkesintroduktionsanställning riktar sig till ungdomar som saknar relevant yrkeserfarenhet och som vid anställningstillfället inte fyllt 25 år. Anställning för yrkesintroduktion är en tidsbegränsad anställning med särskild reglering och kräver en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen. Anställningstiden får uppgå till 12 månader. Om det är särskilt motiverat utifrån avtalets syfte kan, efter lokal överenskommelse, förlängning ske med högst 12 månader.

Företrädesrätt

Yrkesintroduktion kan ske även om det hos arbetsgivaren finns tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning eller anställda med krav på högre sysselsättningsgrad.

Handledning

Varje yrkesintroduktionsanställning ska förenas med handledning och en individuell utvecklingsplan ifråga om arbetsuppgifter samt utbildnings- och introduktionsinsatser.

Lön

Lönen utgör 75 procent av lägsta lönen för vuxen arbetstagare som fyllt 18 år under anställningens första sex månader. Därefter utgör lönen 75 procent av lägsta lönen för vuxen arbetstagare som fyllt 18 år med högst två års yrkesvana.

För mer information, vänligen kontakta

Per Widolf, Förhandlingchef Industriarbetsgivarna
Mobil: 070-552 67 24
E-post: per.widolf@industriarbetsgivarna.se

Per Widolf Förhandlingschef
Mobil: 070-552 67 24
Arbete: 08-762 67 24
Email: per.widolf@industriarbetsgivarna.se

_HFA1308_web.jpg