Vi får aldrig acceptera olyckor

25 oktober 2013

Nyhet Antalet arbetsolyckor minskar. Det visar statistiken. Men det är ingen tröst när olyckan väl är framme. Den 17 oktober i år skedde en olycka på SSAB då två personer miste livet. Det som skett är fruktansvärt och det påminner oss alla om betydelsen av att jobba ännu hårdare för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten i industrin för att förebygga skador och olycksfall.

Vi vet idag inte varför olyckan på SSAB i Luleå inträffade. Det enda vi vet är att utredningen kommer att pågå under lång tid framöver. Den här typen av allvarliga olycksfall kräver en noggrann genomgång av samtliga inblandade företags rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Både det företag som beställt ett arbete och den entreprenör som utfört det har givetvis skyldigheter som arbetsgivare. Beställarföretaget har också ansvar för att samordna arbetsmiljöarbetet mellan företagen, så att de inte utsätter varandra för risker. Om någon har brustit i sina skyldigheter vet vi inte ännu, det får utredningen visa. Andra förklaringar kan vara att det fanns risker som ingen kunnat förutse trots att riskbedömningar gjorts, eller att skyddsföreskrifter helt enkelt inte följts. Om detta vet vi ingenting idag.

Det alltid ett misslyckande när en allvarlig olycka händer, oavsett orsak.  Förutom den oerhörda tragedin för den drabbade och anhöriga är det traumatiskt och jobbigt för både arbetskamrater och chefer. Därför är det av största vikt för företagen att göra allt som står i deras makt för att förebygga att det händer.

Industriarbetsgivarnas medlemsföretag tar arbetsmiljö- och säkerhetsfrågorna på största allvar. Arbetsgivare och chefer bedriver i samverkan med skyddsombud och övriga arbetstagare ett aktivt och omfattande arbete med att upptäcka risker och brister, i syfte att förebygga olycksfall, skador och sjukdomar. Företagen satsar också sedan lång tid tillbaka på utbildning av entreprenörer och vi ser nu att insatserna ökar för att skapa ännu bättre kommunikation och samordning med entreprenörer på arbetsplatsen. Entreprenörerna är viktiga för hela industrin. Deras nischkunnande bidrar till företagens långsiktiga konkurrenskraft. Och specialkunskaperna i sig är positiva faktorer när det gäller att förbättra arbetsmiljö och få bort olycksrisker på arbetsplatserna.

Det finns idag inom industrin ett starkt fokus på att få ned olyckstalen. Och trenden är positiv; arbetsolyckorna minskar inom alla våra industribranscher.

Statistik från Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring visar att antalet allvarliga arbetsolyckor i det långa perspektivet drastiskt har minskat, för att under 2000-talet ligga på en historiskt låg nivå. Industriarbetsgivarnas egen statistik visar också att olyckorna inom exempelvis stål- och gruvindustrin har fortsatt att minska under 2000-talet. Stålindustrin har minskat från 18 till 13 olycksfall (per en miljon arbetade timmar) under perioden 2004-2012. Mätt i antal arbetsolyckor per 1 000 förvärvsarbetande är minskningen från 25 till 15 sedan 1998. Inom en annan Industriarbetsgivarbransch, gruvindustrin, har olycksfallen minskat från 25 till 7 (per en miljon arbetade timmar) under perioden 2002-2013.

Den positiva utveckling som visar sig i statistiken är ett resultat av många insatser. Framförallt handlar det om en ökad medvetenhet och ökade satsningar i företagen. Men även ökad kunskap, ny lagstiftning kring maskinsäkerhet och modern teknik samt nya innovationer har ökat möjligheterna att bygga bort riskabla arbetsmoment.

Industriarbetsgivarna bedriver sedan lång tid tillbaka tillsammans med IF Metall ett arbete i syfte att stödja och underlätta för företagen lokalt i deras arbete med att förebygga och reducera risker. För närvarande pågår på gruvsidan ett intressant projekt om säkerhetskultur, om hur fack och arbetsgivare i samverkan kan förbättra säkerhetsmedvetandet på arbetsplatserna. Ett annat projekt handlar om att ta fram ett verktyg för att särskilt uppmärksamma de allvarliga riskerna.

Även inom stål- och skogsindustrin pågår gemensamma arbetsgrupper och projekt tillsammans med de fackliga organisationerna. Bland annat har utbildningsmaterial och hjälpredor för arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet tagits fram, till exempel "Bättre arbetsmiljö i stålbranschen" i samarbete med Prevent. BAM är ett paket för grundutbildning i bättre arbetsmiljö, anpassat för sågverk.

Tillsammans med de fackliga organisationerna Pappers, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna har vi Skogsindustrins Råd för Industriell Utveckling i Samverkan, Sirius. Där bedrivs kampanjen Smart & Säkert för säkrare arbetsplatser inom massa- och pappersindustrin.

Nästan alla större medlemsföretag ställer krav på att entreprenörerna har genomgått webbutbildningen SSG Entré.. Det gäller ett stort antal företag inom både stålindustrin, gruvindustrin, massa- och pappersindustrin och sågverksindustrin.

Vi kan aldrig acceptera att medarbetare ska behöva omkomma på sina arbeten och hela basindustrin kommer att fortsätta jobba intensivt och målmedvetet med dessa frågor. Så länge olyckstalet inte är noll fortsätter ansträngningarna för ökad säkerhet.