Förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

18 december 2014

Nyhet Industriarbetsgivarna har lämnat remissvar på Arbetsmiljöverkets rubricerade förslag. Tack alla medlemsföretag som lämnat kloka synpunkter! Nedan återges en sammanfattning av vårt yttrande. Det fullständiga remissvaret samt föreskriftsförslaget hittar du i länkarna nedan.

Sammanfattning
För basindustrins verksamheter med höga krav på flexibilitet, är frågorna kring den organisatoriska, psykiska och sociala arbetsmiljön av största vikt. Initiativet att ta fram ett bättre stöd för företagen i dessa frågor välkomnas därför.
 
Det nu föreliggande förslaget innehåller emellertid regler och allmänna råd som dels är otydliga och svårtolkade, dels står i konflikt med arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet. Eftersom reglerna ska kunna ligga till grund för myndighetsutövning är det särskilt otillfredsställande att förslaget brister ur ett rättssäkerhetsperspektiv.
 
Tillräcklig grundläggande reglering på området finns redan i arbetsmiljölagen och vissa föreskrifter. En närmare detaljreglering än den som idag finns, är inte lämplig med hänsyn till frågornas karaktär. Arbetsmiljöverket skulle bättre kunna bidra till att skapa ett stöd till arbetsplatserna genom att ta fram en vägledning för hur man kan arbeta med de organisatoriska, psykiska och sociala aspekterna av arbetsmiljön.
 
Mot ovanstående bakgrund avvisar Industriarbetsgivarna förslaget till nya föreskrifter.
 
Läs hela yttrandet här.
Läs det ursprungliga remissförslaget här.