Fortsatt fokus på arbetsplatsförlagt lärande

17 december 2014

Nyhet Industriarbetsgivarna har tillsammans med IF Metall blivit beviljade medel från Skolverket för att utveckla det arbetsplatsförlagda lärandet i samband med yrkes-introduktionsanställningar under det första halvåret 2014.

Projektet blir en fortsättning på det informationsprojekt om yrkesintroduktionsanställningar som bedrivits under hösten. Syftet med vårens projekt kommer i huvudsak vara att göra en djupare analys och inventering av det lärande som sker på arbetsplatserna, framförallt under yrkesintroduktionsanställningar men även under exempelvis lärlingsanställningar, praktik och liknande. Detta för att bland annat kunna identifiera olika utbildningsmoment som är särskilt lämpade att tillgodogöra sig i arbetslivet och utifrån dessa ta fram stödverktyg för det arbetsplatsförlagda lärandet. Även fortsatta informationsinsatser om yrkesintroduktion kommer att genomföras.
 
Projektet är beroende av att du som arbetsgivare/lokal facklig representant har möjlighet och intresse av att dela med dig av dina erfarenheter och tankar kring era behov, utmaningar och erfarenheter av lärande i arbete genom exempelvis intervjuer.
 
Mer information kring projektets utformning kommer under våren, men tag gärna kontakt med Ylva Häggblad redan nu om intresse finns av att delta med erfarenheter eller vid frågor och önskemål.