Inför valet - politisk verksamhet på arbetsplatsen

25 augusti 2014

Nyhet LO presenterade i februari i år en politisk plattform inför riksdagsvalet. Enligt plattformen vill LO byta riktning på politiken genom att arbeta för ökad jämlikhet, full sysselsättning och en socialdemokratisk valseger.

Tomas Baudin, LO:s förste vice ordförande, har mot bakgrund av plattformen uttalat att 1,5 miljoner fackliga medlemmar kan göra skillnad och att LO och dess fjorton förbund bland annat kommer att besöka arbetsplatser. 

Det finns därför anledning att närmare beröra vilka rättigheter anställda och fackliga företrädare har att agera politiskt på arbetsplatser.
 
Kommer det en begäran om politisk verksamhet måste företaget naturligtvis göra en bedömning med utgångspunkt i de förhållanden som råder på arbetsplatsen. Som underlag för sådana bedömningar vill Svenskt Näringsliv erinra om följande allmänna riktlinjer. 
 
Politisk verksamhet bör inte förekomma på arbetsplatserna under arbetstid.
Ett ökat politiskt engagemang är i sig bra. Det är positivt om olika uppfattningar i politiska sakfrågor får ventileras. Politisk verksamhet inom företaget kan dock inkräkta på arbetstiden och företagets effektivitet och bör därför inte äga rum under arbetstid.
 
Besök av politiker kräver godkännande av företagsledningen och politiska tal bör inte hållas på arbetstid.
Det har blivit allt vanligare att politiker besöker företag under valrörelsen. Initiativet tas i många fall av fackliga organisationer. För att besöket ska komma till stånd krävs dock godkännande av företagsledningen.
 
Politiska tal bör tillåtas endast om de inte hålls på arbetstid och om endast de som vill behöver lyssna till talet. Det är alltså olämpligt att t exempelvis tillåta politiska tal i företagets matsal under lunchtid.
 
Politiska trycksaker, affischer och dylikt bör inte delas ut eller anslås inom företaget.
 
Samma regler bör gälla för all politisk aktivitet, oavsett inriktning. Partipolitisk verksamhet som utgår från fackliga organisationer bör bedömas på samma sätt som annan politisk verksamhet.
 
Många gånger kan skäl av rättslig karaktär komma att anföras till stöd för att politisk verksamhet ska få ske på arbetsplatsen. Mot den bakgrunden kan följande sägas. 
 
• Någon laglig rätt för de anställda eller deras representanter att verka politiskt på arbetsplatsen finns inte. Förtroendemannalagen är inte tillämplig på politisk verksamhet och ger således inte fackliga förtroendemän rätt att exempelvis initiera politiska samtal på arbetsplatserna. 
 
• Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen är inte tillämpliga i förhållandet mellan arbetsgivare och anställda på den privata sektorn och ger således inte de anställda eller deras representanter rätt att exempelvis hålla politiska tal eller ordna politiska möten på arbetsplatsen.
 
• Inte heller Utvecklingsavtalet eller Samverkansavtalet ger anställda rätt att hålla politiska möten. Samverkansavtalets regler om fackligt kontaktarbete tar sikte på facklig information till medlemmar i den fackliga organisationen och gäller följaktigen inte politiska beslut. Utvecklingsavtalets § 10 om facklig information på betald tid till medlemmar gäller fackliga frågor avseende den egna arbetsplatsen och gäller följaktligen inte politisk verksamhet.
 
För ytterligare information kontakta vår telefonrådgivning, tel. 08-762 67 70.

Per Widolf Förhandlingschef
Mobil: 070-552 67 24
Arbete: 08-762 67 24
Email: per.widolf@industriarbetsgivarna.se

_HFA1308_web.jpg