Öka global konkurrenskraft viktigast för industrin i EU

23 oktober 2014

Nyhet Ett övergripande mål för global konkurrenskraft är det viktigaste för att EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 ska vara framgångsrik. Det skriver Industriarbetsgivarna i sitt svar på Europeiska kommissionens öppna samråd.

Ett tydligt och övergripande mål för ekonomisk tillväxt genom ökad global konkurrenskraft . Det är nyckeln till tillväxt och fler jobb i Europa. Konkurrenskraften gynnas av stabila, enkla och förutsägbara villkor. 
 
EU:s så kallade Refitprogram  - som syftar till enklare och för industri och invånare billigare EU-lagstiftning – måste genomdrivas med höga ambitioner när det gäller exempelvis minskad byråkrati och regelförenklingar.  
 
Det skriver Industriarbetsgivarna i sitt svar på EU-kommissionens öppna samråd om Europa 2020-strategin. Ett samråd som är öppet till och med den 31 oktober.
 
Den andra viktiga faktorn för Europas tillväxt, som Industriarbetsgivarna lyfter fram, är flexibla regler på arbetsmarknaden. Strukturella hinder har gjort att EU kommit på efterkälken när det gäller tillväxt jämfört med huvudkonkurrenter som exempelvis USA.
 
Industriarbetsgivarna anser även att det frihandelsavtal mellan EU och USA, som är under förhandling, kommer att ha mycket positiva effekter för Europas tillväxt.
 
Om Europa 2020:
Europa 2020 är EU:s tillväxtstrategi för de kommande tio åren. 
I vår föränderliga värld hoppas vi att EU ska bli en smart och hållbar ekonomi för alla. Vår strategi ska hjälpa EU och medlemsländerna att uppnå hög sysselsättning, god produktivitet och stor social sammanhållning.
 
EU har fem överordnade mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat. De ska uppnås före 2020. Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Konkreta åtgärder på EU-nivå och i medlemsländerna ska bidra till ett lyckat resultat. Källa: Europeiska kommissionen