Skogsindustrin uppnår hållbarhetsmålen

24 januari 2014

Nyhet Under Sirius ledarkonferens 21-22 januari konstaterades att skogsindustrin redan är på god väg att uppnå de sociala hållbarhetsmålen.

Sirius, Skogsindustrins Råd för Industriell Utveckling i Samverkan, är ett samarbete mellan arbetsgivare och fack och verkar för att stärka företag och medarbete inom områden som bland annat arbetsmiljö-, ledarskap och kompetensförsörjning. Under konferensen gavs en statusrapport på hur långt man har kommit med de hållbarhetsmål som sattes upp inom Skogsindustrierna 2007.
 
Ett mål är att minst 60 procent av nyrekryterade personer ska ha eftergymnasial utbildning. Detta uppnåddes redan 2012 inom massa- och pappersindustrin, där siffran var 66 procent.

Ett av branschmålen är att 30 procent av tillsatta chefer 2015 ska vara kvinnor. Massa och pappersindustrin har redan uppnått målet, medan det fortfarande pågår ett långsiktigt arbete för sågverksindustrin.
 
Det tredje målet, som handlar om sjukfrånvaro, är satt till 3,5 procent till år 2015 och även här ser man en positiv utveckling och målet är inom räckhåll
 
– Vi kan se att kurvan gått ganska brant neråt sedan vi började arbeta mer aktivt med insatser, säger Margareta Jernelöv, rådgivare inom arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna.

Vad gäller arbetsolyckor är målet max en olycka per hundra anställda och år. Idag är siffran 1,6, vilket är långt under siffran åtta som var för tjugo år sedan. Ett enträget arbete pågår i företagen för att komma ner till målet – eller om möjligt ännu lägre.

Totalt deltog omkring 150 deltagare på Sirius ledarkonferens i Karlstad.