Arbetsskaderapporter från Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring

25 juni 2015

NYHET Arbetsmiljöverket och AFA Försäkring har kommit med ny statistik över arbetsskador med mera. Antalet anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro har år 2014 minskat med 1,5 procent. Medan antalet anmälda och godkända arbetsskador har ökat under 2012 och 2013.

Arbetsmiljöverkets statistikrapport för hela arbetsmarknaden över anmälda arbetsskador under 2014 

Arbetsmiljöverket redovisar årligen statistik över arbetsskador som anmälts till Arbetsmiljöverket. Läs mer på Arbetsmiljöverkets webb. 
 
Antalet anmälningar av arbetsolyckor med sjukfrånvaro har år 2014 minskat med 1,5 procent bland arbetstagare och egenföretagare jämfört med året innan.  För arbetsolyckor med sjukfrånvaro har anmälningarna inom näringen tillverkning minskat med 3 procent och inom byggverksamhet minskade anmälningarna med drygt 7 procent.
 
Antalet anmälningar av arbetssjukdomar har ökat under 2014 för femte året i rad för arbetstagare och egenföretagare. Belastningssjukdomar (40 procent) dominerar följt av sjukdomar där orsaken är sociala eller psykologiska orsaker (31 procent). Bland kvinnor ligger dessa faktorer bakom 41 procent av anmälningarna. De tre näringsgrenarna vård och omsorg, offentlig förvaltning och försvar samt utbildning ligger högst när det gäller antalet anmälningar per 1 000 förvärvsarbetande orsakade av organisatoriska och sociala faktorer.
 
Antalet anmälda olyckor på väg till och från arbetet (färdolyckor) har minskat med 13 procent sedan år 2013. Under 2014 inträffade 53 dödsolyckor. 41 av dessa inträffade bland förvärvsarbetande, varav 33 bland arbetstagare och 8 bland egenföretagare.
 

Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro- 2015 från AFA Försäkring

AFA Försäkring redovisar årligen antalet anmälda och godkända arbetsskador för de arbetsskadade som omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Läs mer på AFA Försäkrings webb.
 
Antalet anmälda och godkända arbetsskador har ökat under 2012 och 2013 enligt AFA Försäkringsstatistik. Med allvarlig arbetsolycka menas olyckor som medfört minst 30 dagars sjukskrivning eller medicinsk invaliditet. 
 
År 2013 godkändes nära 52 000 olycksfall, färdolycksfall och arbetssjukdomar, varav 11 400 var allvarliga olycksfall.  Ökningen de senaste åren kan bero på att det blev lättare att anmäla digitalt, villkorsändringar, kampanjer och några snörika vintrar de senaste åren som bidrar till fler färdolyckor och allvarliga halkolyckor.
 
Skaderiskerna är ojämnt fördelade på den svenska arbetsmarknaden där några yrken inom industri och hantverk har flera gånger högre risk än genomsnittet, t ex byggnadsträarbetare, brandpersonal och träindustriarbete. De vanligaste händelserna som leder till olycksfall är olika typ av fallolyckor och skador kopplade till fasta och handhållna maskiner.