Inflationen fortsätter gäcka Riksbanken

17 februari 2015

NYHET Industriarbetsgivarnas chefekonom, Mats Kinnwall, kommenterar SCB:s inflationssiffror för januari.

Inflationen understeg i januari inflationsmålet för 37:e månaden i rad, var negativ för 6:e månaden i följd och har varit negativ 17 av de senaste 27 månaderna. Till viss del kan den svaga prisutvecklingen förklaras av fallande globala räntor och Riksbankens räntesänkningar. Även underliggande inflation (KPIF) – som exkluderar ränteeffekter – har dock varit lägre än målet under de senaste 49 månaderna och 56 av de senaste 58. Även om KPIF inte faller har även detta mått haft en negativ trend de senaste åren, från tidigare stabilt kring 1% till intervallet 0-0,6%.
Fallande globala energipriser utanför Riksbankens kontroll är en viktig orsak till låg inflation. Även rensat för energi har dock inflationen understigit målet sen januari 2010. Det är således tydligt att den svenska ekonomin växlat in på ett långsammare inflationsspår hur man än mäter. Detta gäller dock inte lönerna som tickar på stadigt kring 2-3%. Det går alltså inte att hävda att den låga inflationen beror på för låga löneökningar. Tvärtom har överraskande låg inflation inneburit en kraftig reallöneökning de senaste åren. Det mesta tyder på att den globala prispressen kommer att bestå ett bra tag. Oljeprisfallet tenderar att slå igenom med full kraft i KPI med viss fördröjning vilket t.o.m. talar för ytterligare lägre svensk inflation, även om oljepriset vänt uppåt något den senaste tiden. 
Det är mot denna bakgrund man måste förstå Riksbankens aggressiva agerande på sistone, inte minst den oväntade avfyrningen av bazookan förra veckan: Rix oroar sig nu med rätta för att arbetsmarknadens parter ska släppa inflationsmålet som riktmärke i kommande avtalsrörelse vilket kraftigt försämrar möjligheterna att uppnå målet framöver. Sänkningen av reporäntan från 0 till -0,1% har försumbar effekt på konsumtion och investeringar. Den kan visserligen få effekt på nettoexporten via försvagad krona men Rix främsta syfte var att cementera förtroendet. Sannolikheten för att detta ska lyckas är inte särskilt stor.