Nya avtal om konkurrensklausuler - med mera

3 december 2015

2 juli 2015 träffade Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK (nedan ”PTK”) följande avtal:

  •          Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal
  •          Avtal angående rätten till arbetstagares uppfinningar
  •          Avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Avtalet om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal är ett nytt avtal som ersätter 1969 års avtal om konkurrensklausuler i tjänsteavtal. Avtalet om rätten till arbetstagares uppfinningar innehåller vissa ändringar av 1994 års avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar. Ändringarna har skett genom att en ny fullständig avtalstext har utarbetats och det nya avtalet ersätter 1994 års avtal. Avtalet om skiljedomsregler är helt nytt.

De tre avtalen trädde i kraft 1 december 2015 – efter antagande av förbunden å ömse sidor. Avtalen om konkurrensklausuler och om arbetstagares uppfinningar gäller tillsvidare med ett års uppsägningstid. 

Konkurrensklausuler och rätten till arbetstagares uppfinningar ska bedömas enligt de nya avtalen om konkurrensklausulen överenskommits, respektive uppfinningen anmälts till arbetsgivaren, den 1 december 2015 eller senare.

En tvist om en konkurrensklausul ska prövas enligt avtalet om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister om överenskommelsen om konkurrensklausulen träffats den 1 december 2015 eller senare. För förbund som varit bundna av 1969 års avtal om konkurrensklausuler i tjänsteavtal gäller dock att avtalet om skiljedomsregler ska tillämpas om påkallande av skiljeförfarande skett efter den 1 december 2015. 

En tvist om arbetstagares uppfinning ska prövas enligt avtalet om skiljedomsregler om påkallandet av skiljeförfarande skett efter den 1 december 2015. 

För närmare information om avtalen se aktuellt arbetsgivarcirkulär. Exemplar av avtalsbroschyrer för avtalet om användning av konkurrensklausuler och avtalet om arbetstagares uppfinningar, inklusive partsgemensamma kommentarer, samt avtalet om skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister kan beställas från Svenskt Näringslivs ordermottagning på telefon 020-72 00 00 eller mejl svensktnaringsliv@cm.se