Överdriven Riksbanksoptimism hotar konkurrenskraften

3 september 2015

Idag publicerade Riksbanken sin bedömning av global och svensk konjunkturutveckling. Riksbanken gör samma prognos som många andra – bland annat Konjunkturinstitutet och diverse affärsbanker - att världskonjunkturen kommer att ta fart 2016-2017. Det är intressant att notera att bilden av tilltagande konjunktur har varit legio sedan finanskrisen medan utvecklingen gått i motsatt riktning: BNP-tillväxten har fallit från cirka 5 procent 2010 för att plana ut på drygt 3 procent 2013-2014.

RIX_global.JPG

Riksbankens globala tillväxtprognoser de senaste åren uppvisar för övrigt samma ”igelkottsmönster” som dess inflationsprognoser som alltid pekar upp mot två procent oavsett utgångspunkten. Vad det gäller global BNP-tillväxt har istället fixpunkten varit c:a 4 %. Bilden visar Riksbankens globala BNP-prognoser i samband med de penningpolitiska rapporterna under åren 2010-2015. Man har som synes ständigt räknat med att den globala konjunkturen ska ta rejäl fart, om inte omedelbart så åtminstone nästföljande år. Samma mönster upprepas i samband med dagens rapport. Visserligen räknar man med marginellt lägre global tillväxt i år jämfört med 2014, det blir svårt att göra annat med tanke på utfallen så här långt, men därefter förutser man en betydande acceleration. Gör man motsvarande övning som i bilden ovan och utvärderar BNP-prognoserna för Sverige upptäcker man f.ö. samma igelkottsmönster vilket inte är förvånande med tanke på att svensk ekonomin är starkt utlandsberoende.


Överoptimistiska bedömare har sedan finanskrisen gång på gång gått ut hårt och förutsett en rejäl uppgång i början av året för att sedan gradvis tvingats skruva ner sina prognoser allteftersom månader gått. Riksbanken och merparten av analytikerkåren verkar alltså ännu inte ha tagit till sig det faktum – som vi betonat vid ett flertal tillfällen de senaste åren – att världsekonomin hamnat i ett nytt normalläge med betydligt lägre trendtillväxt (se t ex Skogsindustriernas/Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport från maj 2015).

Det är också uppenbart att Riksbankens konjunkturbedömning inte påverkats av den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna, utlöst av tydliga tecken på en betydligt snabbare inbromsning av den kinesiska ekonomin än förväntat: Riksbankens septemberprognos för global BNP-tillväxt är nästan identisk med juliprognosen. Visserligen skulle man kunna hävda att dramatiken inträffat så pass nyligen att man inte hunnit reagera men andra prognosmakare har varit betydligt mer snabbfotade. Till och med en trög supertanker som Internationella valutafonden flaggade tidigare i veckan för att man behöver revidera ner sina prognoser för global tillväxt.

Sammantaget är alltså vår bedömning att Riksbanken är alldeles för optimistisk både vad det gäller global och svensk BNP-tillväxt de kommande åren. Man målar följaktligen upp en alldeles för ljus bild av situationen i svensk industri vilket i sin tur riskerar att elda på kraven i kommande avtalsrörelse och äventyra konkurrenskraften.

Mats Kinnwall, chefekonom, Industriarbetsgivarna

Läs mer ekonomisk analys av Mats Kinnwall