Svensk industrikonjunktur svalnar

4 september 2015

Dagens data för industriproduktionen från Statistiska Centralbyrån (SCB) innehåller två huvudbudskap:
1. Den relativt kraftiga accelerationen som vi såg i början av året har avtagit och
2. Inom basindustrin verkar vinterns och vårens goda utveckling ha brutits under sommaren, åtminstone tillfälligt. Det är bara inom papper & pappersprodukter (i fortsättningen benämnd pappersindustrin) som produktionen fortsätter att växa på i god takt. Den återhämtning som kunde skönjas inom metallindustrin, med positiva månadstal, har vänts till en fallande trend på sistone samtidigt som även den tidigare expansiva trävarusektorn tappat farten de senaste månaderna.

IP1_20150904.png

Bilden ovan visar att såväl industrin i sin helhet som flertalet av basindustrins branscher nu uppvisar negativa månatliga tillväxttal (vi använder tre månaders glidande på grund av de stora månatliga variationerna). Som noteras ovan utgör pappersindustrin ett undantag med starkt expansion.

IP2_20150904.png

Sätter vi istället produktionen i relation till motsvarande period 2014 (bild 2) får vi en annan och delvis ljusare bild. På årsbasis växer fortfarande såväl industrin totalt som flertalet av basindustrins branscher. Här är det bara gruvindustrin som ännu inte fått näsan över vattenytan (3-mån glidande 12-månaderstal). Notera dock att trenden är fallande för samtliga branscher förutom för pappersindustrin.

Framåtblick: Den finansiella oron och tydliga avmattningen i tillväxtländer som Kina, Brasilien, med flera, kommer sannolikt att tynga den globala ekonomin de närmaste månaderna. Det är därför troligt att den svenska industrikonjunkturen kommer att vara fortsatt dämpad den närmaste tiden. 

Mats Kinnwall, chefekonom, Industriarbetsgivarna

Läs mer av Mats Kinnwall