The New Normal: Besk medicin för basindustrin

21 maj 2015

Pressmeddelande Svensk basindustri är extremt beroende av den globala konjunkturen. Eftersom vi inte räknar med några kraftig valutarörelser de närmaste kvartalen kommer produktionen att utvecklas svagt i de flesta av basindustrins branscher. Vi räknar dock med fortsatt produktionstillväxt inom sågade trävaror. Det beskrivs i Skogsindustriernas och Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport som släpps idag.

Den svaga globala återhämtningen efter finanskrisen har inneburit prövningar för den svenska basindustrin som är mycket exportorienterad och därför känslig för den globala konjunkturen. Råvarupriserna har fallit kraftigt, särskilt på metaller vilket drabbat t ex gruvindustrin hårt, medan virkespriserna har stått emot betydligt bättre. Global stålproduktion har bromsat ordentligt i spåren av den kinesiska avmattningen samtidigt som priserna faller brant vilket slagit hårt mot den svenska stålindustrin.

- Fortsatt svag till måttlig global konjunktur, inte minst i tillväxtländerna, är således en besk medicin att svälja. Dessutom konkurrerar basindustrins företag hårt med företag i andra länder varför valutakursen är av stor betydelse, säger Industriarbetsgivarnas och Skogsindustriernas chefekonom, Mats Kinnwall.

Klen hjälp av världsekonomin

Världsekonomin lider fortfarande i sviterna av recessionen i finanskrisens spår. Skuldsättningen är hög i många europeiska länder vilket talar för fortsatt svag tillväxt, särskilt i Sydeuropa. Den långsiktiga tillväxtrenden tyngs av avtagande tillväxt i arbetskraften och vikande produktivitetstillväxt. I förening med geopolitisk oro i östra Europa och Mellanöstern hämmas företagens investeringar världen över samtidigt som många av de tidigare Tillväxtekonomierna, inklusive Kina, har bromsat in ordentligt. Visserligen visar stora ekonomier som USA, Tyskland, Storbritannien och Indien viss styrka men sammantaget talar detta för fortsatt medioker global tillväxt.

Världens råvarumarknader flödar fortfarande av överutbud efter att Kinas glupande aptit på råvaror mättats samtidigt som industrivärlden växer långsamt. Fallande råvarupriser trycker i sin tur ner inflationen vilket tvingar centralbankerna, i synnerhet i Europa, att fortsätta att pumpa in gratispengar i systemet. Även Federal Reserve vilar på hanen eftersom data ännu inte ger stöd för räntehöjningar. Följden är att marknadsräntorna förblir extremt låga under lång tid även om en viss uppgång är trolig under kommande kvartal. Federal Reserves återhållsamhet innebär troligen att de senaste månadernas dollarrally är över. Fortsatt låga räntor ger dessutom stöd till globala börser och fastighetsmarknader och kan ge viss skjuts till den globala byggkonjunkturen.

Fortsatt låg inflation

Sveriges ekonomi är starkt beroende av den globala konjunkturen men har ändå förutsättningar att gå lite bättre än många likartade ekonomier. Riksbanken kommer sannolikt att pumpa på med mer stimulans vilket smörjer hemmaekonom samtidigt som Sveriges underliggande tillväxtkraft är större än många andra utvecklade länders. Ekonomin växer på i en takt som medger ett fortsatt långsamt fall i arbetslösheten men inflationen kommer bara mycket långsamt att avlägsna sig från nollstrecket.

Filmer

Dokument

Ladda ner konjunkturprognosen

Ladda ner grafer till konjunkturprognosen

Ladda ner Skogsindustriernas kvartalsrapport

Ladda ner grafer till kvartalsrapporten

Rapportering och intervju med Mats Kinnwall i di.se från presentationen:

http://www.di.se/artiklar/2015/5/21/industriarbetsgivare-svag-utveckling-framover/

http://www.di.se/finansiell-information/telegram/?NewsId=babe8ce9-3827-4eb6-867f-5ecc327b4316

För mer information kontakta:

Mats Kinnwall, chefekonom Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, 072-712 72 66

Per Braconier, kommunikationschef, Industriarbetsgivarna, 070-534 51 66

Magnus Niklasson, marknadsanalytiker trä, Skogsindustrierna, 070-519 58 96