Veckans statistik – ny dödsstöt mot Riksbankens strategi

10 september 2015

I veckan har viktig inflationsdata publicerats, med bäring såväl på framtida Riksbankspolitik som kommande avtalsrörelse. Onsdagens kvartalsvisa Prospera-undersökning visade således att inflationsförväntningarna hos såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer är i grunden oförändrade sedan förra mätningen: Båda kategorierna förväntar sig att KPI-inflationen kommer att vara strax över 1 procent på två års sikt och knappt 1,8 procent på fem års sikt. Detta var för övrigt fjärde/femtonde kvartalet i rad som arbetsmarknadens parter räknat med att inflationsmålet kommer att understigas på fem respektive två års sikt.

inflationsförväntningar_20150910.png

Även om läget var stabilt jämfört med förra mätningen ser man dessutom en tydligt fallande trend för förväntningarna på två års sikt, som har halverats sedan 2012. Kontentan är att Riksbankens batteri av åtgärder – negativ styrränta, massiva köp av räntebärande värdepapper och "verbala interventioner” – ännu inte bitit på förväntningarna. 

Tung bevisbörda på Riksbanken

Bristen på mätbara effekter i form av stigande inflationsförväntningar är ett kvitto på att Riksbankens trovärdighet för närvarande är i botten. Dagens dataskörd ger inget stöd för uppfattningen att inflationsförväntningarna eller inflationen ska börja stiga.


 inflation_20150910.png
Som framgår av bilden ovan var inflationen, hur man än mäter det, i augusti fortfarande långt under inflationsmålet. Utfallet var visserligen i stort sett i linje med Riksbankens senaste prognoser men gapet till det magiska 2-procentstrecket ökade faktiskt marginellt. 

Enligt Riksbankens senaste prognoser ska inflationen från och med september börja stiga relativt snabbt och i det närmaste linjärt för att i stort sett i vara linje med målet i början av 2016 (KPIF/KPIF-ex energi). Så har emellertid prognoserna sett ut under flera år utan att realiseras: det ”igelkottsmönster” för prognoserna som vi redan beskrivit vid ett flertal gånger. Än så länge finner vi därför ingen anledning att revidera vår uppfattning att svag global konjunktur och stor överskottskapacitet på diverse råvarumarknader kommer att fortsätt att pressa ner inflationen under lång tid, såväl globalt som i Sverige.


Veckans dataskörd pekar mot att Riksbanken kommer att känna sig tvingad att vidta ytterligare åtgärder med målet att återskapa förtroende och åstadkomma en vändning i inflations- och förväntningskurvorna. Räkna således med ytterligare räntesänkningar, obligationsköp och övertalningskampanjer framöver! 

Läs mer av Mats Kinnwal