"Vi förhandlar om ökad konkurrenskraft"

21 december 2015

Idag den 21 december så har Industriarbetsgivarna träffat alla motparter på den fackliga sidan och utbytt krav inför förhandlingarna om nya avtal. Kollektivavtalen för samtliga branscher inom Industriarbetsgivarna – nära 80 000 medarbetare i drygt 800 företag – löper ut under 2016. Totalt omförhandlas 500 avtal för nära 3 miljoner medarbetare i Sverige under 2016.

Löper alla Industriarbetsgivarnas avtal ut samtidigt?
- Nu berörs merparten, det vill säga sågverksindustrin, stålindustrin, gruvindustrin samt massa- och pappersindustrin. SVEMEK-företagen ligger två månader senare i processen eftersom deras avtal löper ut den 31 maj. Totalt tecknar Industriarbetsgivarna 23 kollektivavtal med sju olika motparter, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef, Per Widolf.
Vad är viktigast i de yrkande som Industriarbetsgivarna har lämnat till de fackliga organisationerna?
- Avgörande för företagens förutsättningar att långsiktigt överleva är hur de hävdar sig i den internationella konkurrensen. Det är naturligtvis utifrån det perspektivet, stärkt internationell konkurrenskraft, som vi på Industriarbetsgivarna förhandlar och företräder vår medlemmar.
Vad är avgörande för det? 
- För att stärka den internationella konkurrenskraften så krävs tydliga nedväxlingar i löneökningstakten. Det krävs också villkorsförändringar i kollektivavtalen.
Ser yrkandena likadana ut i Industriarbetsgivarnas samtliga branscher?
- De villkorsförändringar som vi har yrkat idag skiljer sig lite åt sinsemellan eftersom kollektivavtalen ser olika ut i olika branscher. Gemensamt så handlar det om att öka flexibiliteten i verksamheterna och stötta företagen i deras förmåga att anpassa sig mer än vad deras konkurrenter i andra länder kan.
Vad händer nu?
- Vi analyserar motparternas krav och inleder de reella förhandlingarna efter helgerna. De nya avtalen ska vara på plats innan de gamla löper ut, det vill säga den 31 mars.


Industriarbetsgivarna i avtalsrörelsen på en och en halv minut

Se filmen med Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.