Arbetsvägran vid övertidsarbete utgör saklig grund för uppsägning (AD 2017 nr 49)

25 september 2017

Nyligen presenterade Arbetsdomstolen (AD) en dom angående vägran att utföra övertidsarbete. I domen redogör AD för vilka frågeställningar som kan aktualiseras i samband med att en arbetsgivare beordrar övertidsarbete.

Referat
I målet ställde företaget om sin verksamhet och hade därför ett behov av att hålla igång verksamheten under två efterföljande helger. Inför den första helgen satte arbetsgivaren upp en lista för frivilliga att anmäla sig. När listan inte fylldes beordrades övertid. Arbetstagaren vägrade att arbeta övertid och hänvisade till personliga skäl, utan att ange dessa. Dagen därpå kallade personalchefen till möte, i vilket arbetstagaren berättade anledningen till arbetsvägran. Personalchefen fann inte skälen som bärande och utfärdade därav en varning om att upprepad vägran kunde leda till skiljande från anställningen. 

Nästa vecka skulle alla arbetstagarna skriva upp sig för övertid på antingen lördagen eller söndagen, vilket den berörda arbetstagaren inte gjorde. Personalchefen höll då ett möte tillsammans med arbetstagaren och klubbordföranden och beordrade övertidsarbete på söndagen. Arbetstagaren motsatte sig detta och hänvisade återigen till personliga skäl, utan att uppge dessa närmare. Senare samma dag avskedades arbetstagaren. AD fann att saklig grund för uppsägning förelegat, men ej grund för avskedande. 

AD:s resonemang
I sina domskäl berörde AD att arbetsgivaren i detta fall i första hand hade försökt att lösa behovet på frivillig väg och i samråd. AD berörde även att arbetsgivaren sällan hade utnyttjat möjligheten att beordra övertid. 

I det på arbetsplatsen gällande kollektivavtalet angavs det att arbetstagaren senast i samband med arbetsgivarens begäran om övertid hade att uppge bärande skäl för att slippa arbeta övertid. Eftersom arbetstagaren underlåtit att göra det konstaterade  AD att arbetsgivaren oavsett förklaring vid senare tillfälle inte haft någon skyldighet att befria arbetstagaren från övertidsarbetet. 

Sammanfattningsvis konstaterade AD följande vad gäller arbetsgivarens rätt att beordra övertidsarbete samt arbetstagarens möjligheter att slippa utföra sådant arbete. 

1. AD överprövar generellt inte lämpligheten i arbetsgivarens beslut om övertidsarbete så länge det är grundat i sakliga skäl och inte kan skjutas upp utan olägenheter.
2. En arbetstagare som vägrar utföra beordrat arbete anses i princip allvarligt åsidosätta sina förpliktelser i anställningen, varvid saklig grund för uppsägning eller avskedande kan föreligga. En enskild bedömning måste göras i varje enskilt fall.
3. AD prövar ingående skälen bakom arbetstagarens vägran. Vikt läggs vid om arbetsgivaren förklarat varför övertidsarbetet ska utföras eller om ordern tex varit brysk eller oväntad.  

Att tänka på vid beordrande av övertid:
  • Utgångspunkten är att arbetstagare är skyldiga att arbeta utöver den ordinarie arbetstiden när arbetsgivaren begär det.
  • Meddela sakligt att och varför behov av övertidsarbete finns. 
  • Om möjligt, försök i första hand att lösa behovet via samråd och fri vilja (notera dock att något krav på att alltid försöka lösa behovet på frivillig väg inte föreligger)
  • Utfärda varning om att upprepad övertidsvägran kan leda till uppsägning eller avskedande. 

Läs hela domen här

Ebba Lundgren Ansvarig arbetsrätt
Mobil: 070 229 72 49
Arbete: 08 762 72 49
Email: ebba.lundgren@industriarbetsgivarna.se

Ebba Lundgren_exp.jpg