Basbelopp 2017

9 januari 2017

Regeringen har fastställt prisbasbeloppet, det förhöjda prisbasbeloppet samt inkomstbasbeloppet för 2017.

Prisbasbeloppet för år 2017 är beräknat till 44 800 kronor. Det innebär att prisbasbeloppet för år 2017 är 500 kronor högre än prisbasbeloppet för år 2016 vilket uppgick till 44 300 kronor. Det förhöjda prisbasbeloppet för år 2017 har beräknats till 45 700 kronor efter avrundning till närmaste hundratal kronor, vilket är en höjning med 500 kronor jämfört med det förhöjda prisbasbeloppet för år 2016. Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionsgrundande inkomst och tillgodoräknande av pensionspoäng. Inkomstbasbeloppet för 2017 har fastställts till 61 500 kr av regeringen, vilken är en höjning med 2 200 kr jämfört med inkomstbasbeloppet för år 2016 vilket uppgick till 59 300 kronor.

Mer information på: 
SCB:s webbplats
Vår arbetsgivarguide (för medlemmar)