Beklagligt att GS inte deltar i överenskommelsen om etableringsersättningar

21 november 2017

Arbetsgivarna och de flesta fackliga förbunden har enats om principöverenskommelsen om etableringsanställningar. Dock inte fackförbundet GS.

Integrationen av nyanlända är bristfällig, det tar för lång tid att få sitt första arbete. Samtidigt har vi problem att lösa frågor om ungdomsarbetslöshet och strukturarbetslöshet. Utifrån detta har arbetsgivarna och de flesta fackliga förbunden enats om principöverenskommelsen om etableringsanställningar. Dock inte fackförbundet GS.

– Sågverksbranschen står inför en stor utmaning gällande kompetensförsörjningen nu och i framtiden. Denna uppfattning delar GS, och det är därför mycket beklagligt att GS, tillsammans med Transport och Byggnads, bestämt att ställa sig vid sidan om resten av LO och inte delta. Från arbetsgivarsidan har vi visat stor öppenhet att hitta lösningar för etableringsanställningar. Sågverksbranschen lider av stor arbetskraftsbrist och är en av flera branscher som är lämpade att ta emot både nyanlända och andra som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Vi behöver snarare fler än färre vägar in, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

– GS ställningstagande innebär att bland annat sågverksbranschen inte kommer att kunna erbjuda de breddade möjligheterna till jobb för dem som idag står längst ifrån arbetsmarknaden. Därmed går vi på sågverksorterna miste om ett verktyg för att ta tag både i den långsiktiga kompetensförsörjningsutmaningen och möjligheten att bidra till lösningen av ett akut samhällsproblem. Tillsammans med GS måste vi snarast ta upp frågan om hur sågverksbranschen ska kunna vara en del av lösningen och hur vi ska kunna anpassa våra avtal rörande de som står långt ifrån arbetsmarknaden och hur vi ska kunna attrahera framtida arbetskraft, säger Per Widolf.

Parterna kommer nu att lämna över uppgörelsen till regeringen och gemensamt förhandla med regeringen i avsikt att reformen ska träda i kraft så snart som möjligt. 

Principöverenskommelsen omfattar i huvudsak följande förutsättningar:

  • Ett system med så kallade etableringsanställningar införs.
  • Parterna har eftersträvat ett enkelt och effektivt system i syfte att ge största möjliga verkan. Vi vill undvika de återhållande effekter som funnits i nuvarande arbetsmarknadspolitiska program och statliga åtgärder. Parterna föreslår därför ett enkelt system med klart lägre etableringskostnad.
  • Principöverenskommelsen innebär en visstidsanställning, etableringsanställning, under 2 år. En etableringsanställning ska normalt kunna övergå till en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren
  • De rikstäckande kollektivavtalen tillämpas avseende etableringsanställningarna utom vad gäller bestämmelserna om lön och lägstalöner.
  • Lönen och därmed arbetsgivarens kostnad ska vara 8 000 kr.
  • Staten beslutar om ett nytt bidrag, etableringsbidrag, till den som har en etableringsanställning. Lönen och bidraget ska tillsammans ge en disponibel inkomst som typiskt motsvarar vad som gäller enligt kollektivavtalade lägsta löner. Bidraget betalas till individen och inte till arbetsgivaren.
  • Etableringsanställningar ska kunna användas för både den som nyligen har kommit till Sverige och andra som har särskilda behov av att få en sådan anställning.