Detta hände på Arbetsrättsdagen 2017

5 december 2017

Under Industriarbetsgivarnas årliga Arbetsrättsdag samlades personer som arbetar med personalfrågor från våra olika branscher. Industriarbetsgivarnas experter och en gästföreläsare bidrog med nyheter inom arbetsrätts- och arbetsmiljöfrågor.

Dagens programpunkter:

Dataskyddsförordningen och övervakning av anställda
Andreas Edenman, Industriarbetsgivarnas chefsjurist, började dagen med att berätta om vad dataskyddsförordningen innebär för skillnader i rättsläget och vad som gäller vid övervakning av anställda. Övervakning sker ofta i syfte att skydda företagets tillgångar och öka effektiviteten hos organisationen. Numera kan nästan allt bruk av IT övervakas – utan att den anställde behöver få kännedom om det. Det behöver ske en noggrann kontroll av att dataskyddsförordningens datasäkerhetsprinciper är uppfyllda, vid all form av övervakning av anställda.

Hotet mot svenska modellen - Hamnarbetarförbundets konflikt i Göteborg 
Joakim Ärlund, VD Sveriges Hamnar, berättade om Svenska Hamnarbetarförbundets historia, de omfattande stridsåtgärder som Hamnarbetarförbundet vidtagit under de senaste åren och på vilket sätt förbundets agerande utgör ett hot mot den svenska modellen. 

transportföretagen.jpg

Utredningen om rätten att vidta stridsåtgärder 
Per Hidesten, VD Industriarbetsgivarna, berättade om utredningen om rätten att vidta stridsåtgärder som Arbetsmarknadsdepartementet nu påbörjat. Svenska Hamnarbetarförbundets agerande utgör ett hot mot den svenska basindustrins konkurrenskraft och Industriarbetsgivarna har genomfört och genomför ett aktivt påverkansarbete kring detta. 

ebba lundgren hidesten.jpg

Avtalet om gymnasiala lärlingsanställningar – möjligheterna med det nya avtalet
I somras tecknade Industriarbetsgivarna avtal med IF Metall om gymnasiala lärlingsanställningar (GLA) för att skapa flera rekryteringsfrämjande åtgärder. Industrin står inför en betydande generationsväxling och har ett ökande behov av nya medarbetare. Vad innebär det för våra företag, vad skall företagen tänka på vid en eventuell anställning och hur ser vi på framtiden? Det var frågor som besvarades av Jesper Hedin som arbetar som utredare kring kompetensförsörjning och Moon-Hee Tjeder, arbetsrättsjurist och förhandlare.

De nya utstationeringsreglerna och hittills gjorda erfarenheter
Peter Kancans, arbetsrättsjurist och förhandlare talade om utstationeringsfrågor, det vill säga situationen då en arbetstagare som vanligtvis arbetar utomlands under en begränsad tid arbetar i Sverige. I sammanhanget berördes ändringar i utstationeringslagen, vissa erfarenheter av dessa frågor samt pågående arbete inom EU med det s k utstationeringsdirektivet.

Med anledning av #metoo - arbetsgivarens skyldigheter i samband med upplevda trakasserier
Ebba Lundgren, ansvarig arbetsrätt, talade om arbetsgivarens ansvar vid upplevda trakasserier, utifrån bestämmelserna i Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Diskrimineringslagen. Bland annat berördes arbetsgivarens skyldighet att klargöra att kränkande särbehandling, innefattande trakasserier, inte accepteras, arbetsgivarens skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier samt arbetsgivarens skyldighet att införa rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras när trakasserier upplevs

Industriarbetsgivarnas nollvision samt tillbud- och olycksfallsstatistik
Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare, presenterade Industriarbetsgivarnas Nollvision - ett etiskt förhållningssätt vad gäller ohälsa och olycksfall kopplat till såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. En översikt gavs av tillbud och olycksfallsstatistik inom branschen och information om hur vi jobbar vidare för att uppnå Nollvisionen.

Ta del av dagens presentationer

Här kan du som har ett personligt inlogg till vår hemsida ta del av PowerPoint-presentationerna från dagen.