Förebygg och hantera sexuella trakasserier

28 november 2017

Sommaren 2016 införde Industriarbetsgivarna en Nollvision - ett etiskt förhållningssätt vad gäller ohälsa och olycksfall. Det omfattar givetvis även ohälsa påverkad av trakasserier eller andra missförhållanden på en arbetsplats.
Och enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier, trakasserier eller diskriminering.

Samtliga på en arbetsplats har ett ansvar för säkerheten, också för arbetsklimatet, och ledningen har det yttersta ansvaret för att uppnå nollvisionen.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön omfattar inte bara att tillse att de anställda har relevant skyddsutrustning och inte utsätts för olycksfall. Ansvaret omfattar även att tillse att de anställda inte utsätts för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön, innefattande att anställda inte utsätts för någon typ av kränkande särbehandling eller diskriminering.

Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende. Arbetsmiljöverket definierar kränkande särbehandling som ”Handlingar som riktas mot en eller flera AT på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.” Ett exempel på ett sådant beteende är sexuella trakasserier.
• Mer information om Industriarbetsgivarnas nollvision finner du här.

På arbetsplatsen ska det finnas riktlinjer där det tydligt framgår att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras på arbetsplatsen. Det ska även finnas rutiner av vilka det tydligt framgår till vem en trakasserad ska vända sig i händelse av trakasserier eller repressalier samt vem som ansvarar för att utredning sker. Diskrimineringslagen föreskriver en utredningsskyldighet för arbetsgivaren vad gäller misstänkta fall av trakasserier och sexuella trakasserier.
Mer information om diskriminering och utredningsskyldighet finns på vår hemsida för inloggade medlemsföretag. 

Med anledning av #metoo-uppropet har Industriarbetsgivarna lagt till en programpunkt under Arbetsrättsdagen den 5 december som handlar om arbetsgivarens skyldigheter i samband med upplevda trakasserier. 
Läs mer och anmäl dig till Arbetsrättsdagen här. 

Arbetsmarknadens parter arbetar gemensamt för att alla arbetsplatser ska vara trygga, och bjuder därför in till ett kostnadsfritt frukostseminarium genom arbetsmiljöorganisationen Prevent fredag den 1 december. 
Läs mer och anmäl dig till seminariet här.