Målinriktat arbete för att skapa helt säkra arbetsplatser

28 april 2017

Inom Industriarbetsgivarnas alla branscher har statistiken över olyckor gått rejält nedåt under åren. I och med Världsarbetsmiljödagen den 28 april vill vi uppmärksamma våra medlemmars ihärdiga arbetsmiljöarbete, ett arbete som pågår varje dag.

Den 28 april är Världsarbetsmiljödagen, som är ett initiativ från FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO. Industriarbetsgivarna arbetar med arbetsmiljöfrågor i olika samverkansgrupper tillsammans med medlemsföretag, fackliga organisationer och myndigheter. Arbetet utgår ifrån Industriarbetsgivarnas Nollvision och samordnas av Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöexperter Åsa Dahlfors och Cecilia Andersson.

- Utvecklingen går åt rätt håll. Företagen arbetar mycket systematiskt med att förebygga risker och ohälsa. Chefen har det yttersta ansvaret men det är viktigt att alla medarbetare involveras. Industriarbetsgivarnas nollvision handlar inte bara om att förhindra olyckor, den tar ett helhetsgrepp över hela arbetsmiljöområdet vilket även innefattar arbetssjukdomar och de mjukare organisatoriska och sociala frågorna. Det finns ett stort engagemang att investera i säkerhet och god arbetsmiljö ute på företagen, det vill säga att värna om företagens största tillgång, nämligen arbetstagarna, säger Cecilia Andersson och Åsa Dahlfors.

Vi dyker ner i några av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag och börjar med stålkoncernen SSAB i Oxelösund. Där arbetar en rad personer med arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljösamordnare, några hundra skyddsombud, anställda arbetsmiljöingenjörer, arbetsmiljötekniker och en person som samordnar företagshälsovård och rehabilitering. Där finns också en intern räddningstjänst av bland annat brandingenjörer. Marie Skarfors på stålkoncernen SSAB i Oxelösunds arbetsmiljöorganisation, berättar om SSAB:s arbetsmiljöarbete.

- SSAB har enormt stort fokus på arbetsmiljöarbete och det pågår många aktiviteter som syftar till att öka säkerheten. Inom hela organisationen har vi dagligen korta och informativa möten med fokus på arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet och produktion. Vi gör riskbedömningar, handlingsplaner, säkerhetshöjande åtgärder, regelbundna uppföljningar och vi visualiserar arbetsmiljöarbetet. Några viktiga fokusområden är till exempel trafiksäkerheten inne på industriområdet, säkerheten kring våra automationsområden och samarbetet med våra entreprenörer, berättar Marie Skarfors.

I motsats till stora SSAB har Industriarbetsgivarna många små medlemsföretag inom exempelvis byggnadsämnesindustrin och de svetsmekaniska verkstäderna. Forssells Smidesverkstad är ett exempel.

- På ett litet ägarlett företag sitter man på flera stolar och har många olika ansvarsområden. Här har vi ingen HR-avdelning som tar hand om arbetsmiljöfrågor, utan det är vi som ska arbeta med det, samtidigt som vi ansvarar för den dagliga driften av företaget. Det är en utmaning. Fördelen med ett mindre företag är att vi har en nära och bra dialog med alla anställda. Alla är måna om att ha en bra arbetsmiljö. Eftersom vi har daglig kontakt med alla anställda tar vi tag i saker så fort de uppkommer. Vi har en arbetsmiljögrupp som träffas var tredje månad, då går vi skyddsronder och går igenom eventuella tillbuds- och olycksrapporter. En gång per år har vi ett uppföljningsmöte, då vi går igenom det gångna årets arbetsmiljöarbete med hela ledningsgruppen, säger Caroline Forssell, ekonomi- och personalansvarig på Forssells Smidesverkstad.

Boliden_toppbild.jpg
Foto: Boliden, fotograf: Stefan Berg

- Vårt arbetsmiljöarbete fungerar idag bra, det vi ständigt arbetar med är att uppmana våra anställda att alltid använda alla arbetsskydd och att skriva tillbudsrapporter. Tillbudsrapportering glöms ofta bort, eftersom vi inte har några arbetsolyckor. Vi har en arbetsmiljöhandbok som är uppbyggd efter kraven om Systematiskt arbetsmiljöarbete. Handboken har hjälpt oss med att strukturera och organisera vårt arbetsmiljöarbete.

En anledning till att olyckorna inom Industriarbetsgivarnas branscher har minskat är att företagen jobbar förebyggande, till exempel rapporteras fler tillbud och risker. Därmed kan riskerna åtgärdats i ett tidigare skede, innan olyckan är framme. För att ytterligare förbättra arbetsmiljö och säkerhet arbetar företagen med att förändra attityder och beteenden samt med att skapa en bra säkerhetskultur.

Inom skogsindustrikoncernen SCA arbetar man förebyggande med arbetsmiljö i stort och smått. Mia Berglund, HR-chef på SCA Ortviken berättar om Ortvikens arbete kring psykisk hälsa. Detta arbete går hand i hand med Industriarbetsgivarnas nollvision som lyfter upp de mjukare organisatoriska och sociala frågorna.

- På en workshop i höstas samlade vi alla SCA Ortvikens chefer och skyddsombud. Det var 95 personer som var indelade i 10 olika workshopgrupper. Här arbetade vi med frågor om hur vi mår på jobbet och målet var att ta fram ett APT-material. Jag blir verkligen glad när jag tänker på den dagen. Det blev fantastiskt öppna samtal och vi nådde målet. I maj startar vi upp och använder materialet vid alla arbetsplatsträffar som sedan har en fortsättning efter sommaren, säger Mia Berglund.

 

Cecilia Andersson Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-362 67 77
Arbete: 08-762 67 19
Email: cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se

_HFA0919_web.jpg

Åsa Dahlfors Expert, rådgivare arbetsmiljö
Mobil: 070-585 53 63
Arbete: 08-762 67 20
Email: asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

_HFA0868_web.jpg