Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår webbplats. Om du fortsätter innebär det att du accepterar att cookies används.

Parterna överens om strejkrätten

5 juni 2018

Med anledning av den pågående utredningen om strejkrätten har parterna på svensk arbetsmarknad enats om en överenskommelse som inte skadar löntagarnas rätt att strejka. Samtidigt kommer den typ av konflikter som uppstått i Göteborgs hamn inte längre bli möjliga. Förslaget innebär att det inte längre blir tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna;
”Tillsammans med Transportföretagen har Industriarbetsgivarna drivit frågan om ändrad lagstiftning från första början. Jag är glad att vi och facken idag kunnat presentera en bred och historisk överenskommelse om ett förslag som värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen och omöjliggör konfliktåtgärder som inte syftar till kollektivavtal.
Jag uppskattar arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons vilja att ta detta förslag som regeringens eget och söka ett brett politiskt stöd för det i riksdagen.
Det innebär att vi kommer att se ett slut på de stridsåtgärder som åsamkar våra företag miljardbelopp i ökade transportkostnader, innebär en ökad miljöbelastning och minskar industrins internationella konkurrenskraft.”

Överenskommelsen innehåller följande:

  • Det ska inte längre vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal.
  • Förslaget påverkar inte rätten att vidta sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader.
  • Ingen inskränkning görs i rätten att vidta fackliga stridsåtgärder i syfte att uppnå ett kollektivavtal.

Bärare av överenskommelsen är parterna på svensk arbetsmarknad. Så här uttalar sig övriga företrädare:

”Vi gillar inte den riktning som strejkrättsutredningen gått i eftersom den riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Nu har vi hittat en balanserad lösning. Det är ett kirurgiskt ingrepp som inte inskränker löntagarnas demokratiska rätt att strejka”, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

”Det är ett mycket glädjande besked arbetsmarknadens parter i dag ger till regeringen och näringslivet. Parterna har kommit överens om hur medbestämmandelagen bör ändras så att det blir tydligt att ett företag som omfattas av kollektivavtal kan räkna med fredsplikt. Vi har som parter gemensamt agerat mot beteenden som skadar kollektivavtalsmodellen, näringslivet och samhället. Det är nu avgörande att lagen ändras i enlighet med vad parterna enats om”, säger Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.

”Vi i Saco är nöjda över att man har tagit hänsyn till våra synpunkter i förslaget som nu överlämnas till regeringen. Det ska alltid vara möjligt för Sacoförbund att företräda sina medlemmar fullt ut på arbetsplatser. Den svenska modellen står fortsatt stark”, säger Göran Arrius ordförande Saco.

”Konflikträtten är en grundbult i den svenska partsmodellen. Som representanter för tjänstemän, professionella och välutbildade yrkesutövare i Sverige, har vi ett stort ansvar för modellens fortlevnad. Dagens besked innebär en lösning som skapar stabilitet, samtidigt som den säkrar handlingsfriheten för ansvarstagande fackförbund att teckna avtal som tryggar villkoren för sina medlemmar”, säger Eva Nordmark, TCO:s ordförande.

”Det är ett styrkebesked att arbetsmarknadens parter kommit överens om hur konfliktreglerna ska ändras. Jag förväntar mig att regeringen - oavsett färg - skyndsamt ändrar lagen på det sätt som parterna kommit överens om”, säger Transportföretagens vd Mattias Dahl.

”Situationen i Göteborgs hamn visade att det krävs förändringar av konfliktreglerna. Teknikföretagen var bekymrade över konfliktregelutredningens arbete. Parterna borde kunna komma överens om en förändring av konfliktreglerna. Det var utgångspunkten för arbetsgruppen. Jag är glad över att vi har lyckats med det. Konflikter av det slag som förekommit i Göteborgs hamn blir med arbetsgruppens förslag otillåtna. Förslaget innebär för seriösa parter på arbetsmarknaden samtidigt inga reella inskränkningar. Stridsåtgärder ska inte används i andra syften än att få till stånd kollektivavtal”, säger Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen, och medlem av arbetsgruppen som tagit fram överenskommelsen. 

För mer information, kontakta  
 
_HFA4791_web.jpg

Andreas Edenman Chefsjurist
Mobil: 070-542 60 60
Arbete: 08-762 67 26
Email: andreas.edenman@industriarbetsgivarna.se

_HFA1341_web.jpg