Sveriges exportsektor växer med ökat tjänsteinnehåll

13 februari 2018

Industrin står för knappt vart femte jobb och mer en än femtedel av BNP. Företagstjänster fortsätter att öka sin andel av industrins förädlingsvärde för export. Basindustrin skapar många indirekta jobb och en fjärdedel av Sveriges totala sysselsättning arbetar med att producera Sveriges exportprodukter. Nära 60 procent av dem jobbar inom tjänstesektorn.

MatsoLena.jpg

Det visar en ny rapport av chefekonomerna Lena Hagman från Almega och Mats Kinnwall från Industriarbetsgivarna. De har analyserat nyutkommen input-output-statistik från Statistiska centralbyrån gällande industrins och exportens betydelse för Sveriges produktion och sysselsättning.

I rapporten förklarar de de senaste årens utveckling av samspelet mellan industrin och den övriga ekonomin, och hur Sveriges export präglas av ett ökat tjänsteinnehåll.

– Att dela upp näringslivet i industri och tjänstesektor saknar verklighetsförankring. Varu- och tjänsteproduktionen i Sverige är sedan länge starkt sammanflätade. Industrin spelar fortfarande en stor roll, och med bättre konkurrensförutsättningar skulle en hel del av de investeringar som svenska företag gjort i omvärlden istället ha kunnat ske i Sverige, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Över hälften av industrins sysselsättning med produktion av exportprodukter finns bland industrins leverantörer av insatsvaror och insatstjänster.

Sedan 1990-talet har specialiseringen av Sveriges produktion av exportprodukter präglats av att exporten fått ett allt större tjänsteinnehåll, dels i form av en ökad andel företagstjänster som insats i produktionen av exportprodukterna inom gruv- och tillverkningsindustrin, och dels i form av ökad export från tjänstesektorn i sig.

– Att alltfler sysselsätts med exportproduktion inom tjänstesektorn beror både på en ökad export av avancerade tjänster från tjänsteföretag till exportmarknaden och även ökad försäljning av tjänster som används i exportindustrins produktion. Det återspeglar den växande betydelsen av tjänsteinnehållet för svenska företags möjligheter att konkurrera på exportmarknaden, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.