Tillväxten i ekonomin bromsar in

30 januari 2019

I dag publicerades Konjunkturinstitutets barometerindikator, som mäter det aktuella stämningsläget i svensk ekonomi. Den föll återigen och visar sammantaget på ett läge endast aningen över det normala. Nedgången var bred. Barometern stärker och bekräftar därmed bilden av en allmän inbromsning av tillväxten i ekonomin till ett mer balanserat läge.

Stämningsläget i tillverkningsindustrins är fortsatt mer positivt än i andra delar av ekonomin och indikerar ett läge som är mycket starkare än normalt, men även där blev det en tydlig nedgång. Av barometern framgår till exempel att företagen är mindre positiva angående sin konkurrenssituation, särskilt situationen utanför EU. Deras omdömen om orderstockarnas storlek har justerats ner på bred front och företagens förväntningar på orderingången på tre månaders sikt sänktes också i januari till de lägsta på sex år. Kapacitetsutnyttjandet är dock kvar på rekordhög nivå.

Nedgången i barometern var bred även i tillverkningsekonomin, en majoritet av delbranschernas konfidensindikatorer gick ner. De branscher i basindustrin som ingår i undersökningen, som massa och pappersindustrin, sågverken, stål och metallindustrin samt icke metalliska mineralprodukter, visar dock fortfarande ett starkare läge än normalt.

Inflödet export och hemmamarknadsordrar har dämpats
För massaindustrin visar Konjunkturinstitutets barometer att inflödet av export och hemmamarknadsordrar har dämpats under 2018 och även i januari 2019, liksom omdömet om orderstockarnas storlek. Företagens syn på orderstockarnas storlek är nu på ett normalläge.

Företagen bedömer att deras konkurrenssituation både globalt och i Sverige är god, men bedömningen var klart mindre positiv det fjärde kvartalet 2018 jämfört med tidigare under året. På frågan om vad det är som begränsar företagens produktion så är det inte efterfrågan, utan till stor del tillgången på maskin och anläggningskapaciteten, kapacitetsutnyttjandet är också fortsatt högt.

Företagen anger i barometern att de framöver väntar sig en ökning av produktionen framöver. Det verkar rimligt då vi vet att ny produktionskapacitet har tagits i drift under hösten och förväntas nå full kapacitet under 2019.

Kerstin Hallsten Chefekonom
Mobil: 070-267 70 25
Arbete: 08-762 67 67
Email: kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

_HFA1201_web.jpg