Ändringar i lagen om utstationering

3 augusti 2020

NYHET. Lagen om utstationering av arbetstagare och lagen om uthyrning av arbetstagare har ändrats. Ändringarna trädde i kraft den 30 juli 2020.

De nya reglerna innebär bland annat att möjligheterna att reglera villkoren för utstationerade arbetstagare i kollektivavtal utvidgas. Den lön som får krävas ska inte längre vara begränsad till en minimilön. Vidare kan utstationerade arbetstagare få ersättning för resa, kost och logi under tiden utstationeringen varar.

Långvarigt utstationerade som varit utstationerade i Sverige i 12 månader får rätt till i stort sett alla arbets- och anställningsvillkor som gäller för anställda i Sverige. Enligt en sammanläggningsregel räknas tiden samman om en arbetstagare fortsätter att utföra samma tjänst på samma plats som en tidigare utstationerad arbetstagare. Arbetsgivaren är då skyldig att informera arbetstagaren om den sammanlagda arbetstiden så att denne kan tillvarata sin rätt till de utökade villkor som gäller vid långvarig utstationering. Det finns dock möjlighet att ansöka hos Arbetsmiljöverket om förlängning av 12-månaders perioden till 18 månader.

Även reglerna om anmälningsskyldighet skärps så till vida att arbetsgivare som utstationerar arbetstagare till Sverige ska vara skyldiga att göra en anmälan till Arbetsmiljöverket om utstationeringen och utse en kontaktperson i Sverige redan från första dagen då utstationeringen startar, istället för som tidigare efter fem dagar.

För arbetsgivare som utstationerar arbetstagare föreligger en skyldighet att lämna dokumentation till tjänstemottagaren i Sverige som visar att anmälan gjorts till Arbetsmiljöverket. Om den utstationerade arbetsgivaren inte visar att anmälningsskyldigheten fullgjorts är tjänstemottagare i Sverige skyldiga att underrätta Arbetsmiljöverket om detta senast tre dagar efter att arbetet startat.

Fullgör arbetsgivaren eller tjänstemottagaren inte anmälnings- eller dokumentationsskyldigheten ska en sanktionsavgift tas ut. Avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet men kan sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgiften.

Fördjupad information: 
Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare

Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare