"Företagen i händerna på den internationella utvecklingen"

6 februari 2020

EKONOMI. Långsammare BNP-ökning och fallande världsmarknadspriser pressar de svenska industriföretagen. Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten sammanfattar det ekonomiska läget i en kort film.

Under senare år har den sammantagna mängden varor och tjänster som efterfrågas och produceras, det vill säga BNP, ökat allt långsammare i flera länder. På vissa håll har utvecklingen varit dramatisk. Det har framförallt varit ett kraftigt fall i både världshandeln och i industriproduktionen i många länder.

Data från november visar att produktionen i många delar av svensk industri var betydligt lägre än året innan. I stål och metallindustrin hade produktionen fallit med cirka 13 procent.

Utvecklingen har medfört att arbetsmarknaden har mattats av. Arbetslösheten har stigit och sysselsättningen har börjat minska inom tunga industri- och tjänstebranscher. Och antalet uppsagda tjänstemän och arbetare inom framförallt industrin som sökte stöd till omställning accelererade under förra året.  

Fortsatt dyster syn på nuläget

Nya data från Konjunkturinstitutet visar att tillverkningsindustrins syn på nuläget i januari är fortsatt dyster och har försämrats. Bland annat rapporterade företagen att produktionen har fortsatt att minska liksom orderingången. Under de kommande månaderna väntas produktionen öka, men den sammantagna bilden var ändå så svag att industriföretagen anger att sysselsättningen kommer fortsätta att minska även framöver.

Ett antal kvartalsrapporter har också kommit in de senaste veckorna. I dessa kan man se att företagen pressas av den svagare internationella utvecklingen som lett till svagare resultat kopplat till fallande efterfrågan och volymer samt kraftigt fallande priser.

I ljuset av den svaga internationella utvecklingen, inte minst i Tyskland som är en av våra viktigaste handelspartners, och de indikationer som vi får av företagen räknar vi med fortsatt svag utveckling inom industrin under 2020 och fortsatta personal-neddragningar.   

Det är tydligt att företagen är i händerna på den internationella utveckling – priserna sätts på den globala marknaden och efterfrågan styrs av faktorer som inte har med svenska förhållanden att göra. Vad företagen kan göra för att se till att ha kontroll på kostnadssituationen och bli mer effektiva.

Se filmen

Kerstin Hallsten Chefekonom
Mobil: 070-267 70 25
Arbete: 08-762 67 67
Email: kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

_HFA1201_web.jpg