Ekonomisk utblick: andra vågen får inte samma genomslag i ekonomin

22 januari 2021

EKONOMI. Den senaste statistiken visar att svensk industri har fortsatt att utvecklas positivt och att effekterna på ekonomin av den andra virusvågen hittills har varit mindre påtagliga jämfört med det första virusutbrottet. Produktionen ökade återigen i november för tillverkningsindustrin som helhet och därmed uppnåddes samma produktionsnivå som i januari 2020.

Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna

Ta del av hela texten, inkl. diagram här

Motorfordonsindustrin, som i april tappade omkring tre fjärdedelar av produktionsvolymen, har utvecklats särskilt starkt och uppvisade i november en högre produktionsnivå än den som rådde innan pandemins utbrott (diagram 1.22). Den positiva utvecklingen har även spillt över på stål och metallindustrin.

Arbetslösheten minskade i november för andra månaden i rad och antal varsel inom industrin var i december på en lägre nivå än månaderna innan (diagram 1.41 och 1.42). Inflationen, mätt som den årliga förändringen i KPIF, uppgick till 0,5 procent i december vilket var högre än förväntat men fortsatt långt ifrån inflationsmålet på 2 procent (diagram 1.45). Antalet konkurser ökade i december återigen något efter att ha minskat under hösten och sommaren (diagram 1.47).

Positivt stämningsläge i tillverkningsindustrin

Framåtblickande indikatorer för tillverkningsindustrin ger en något tudelad bild då inköpschefsindex ökade kraftigt i december samtidigt som Konjunkturinstitutets konfidensindikator för tillverkningsindustrin sjönk något (diagram 1.38 och 1.40). Företagens syn på orderstocken och framtida produktionsplaner var dock oförändrad i december och konfidensindikatorn visar alltjämt på att stämningsläget inom tillverkningsindustrin är väldigt positivt. Inköpschefsindex för tjänstesektorn backade något i december men var fortsatt högre än det historiska snittet (diagram 1.40). 

Även i Euroområde ökade industriproduktionen i november och inköpschefsindex visar att stämningsläget i industrin sammantaget förbättrades i december efter en nedgång månaden innan (diagram 1.20 och 1.23). För tjänstesektorn ger de olika indikatorerna en mer splittrad bild medan hushållens syn på framtiden tycks ha blivit mindre negativ då hushållens konfidensindikator ökade i december månad (diagram 1.28). Troligtvis har positiva vaccinationsnyheter varit en bidragande faktor. 

Splittrad bild i USA

I USA tyder de senaste produktionssiffrorna för industrin från december på en fortsatt återhämtning men nivåerna är allt jämt tre procent lägre än innan pandemin bröt ut (diagram 1.10). Olika förväntningsindikatorer ger en något splittrad bild av utvecklingen av stämningsläget. Återhämtningen på arbetsmarknaden och i den privata konsumtionen har däremot fortsatt att mattas av. 

För en återhämtning av ekonomin i USA framöver behöver det förslagna stimulanspaketet på 1 900 miljarder dollar bli verklighet. Dessutom behövs en expansiv penningpolitik som bland annat motverkar att räntorna stiger till följd av den ökade skuldsättningen som följer av stödpaketen. Ett förbättrat läge vad gäller pandemin är självklart också avgörande. 

I Kina fortsätter återhämtningen. Den årliga tillväxten i BNP uppgick under 2020 till 2,3 procent. Tillväxten under fjärde kvartalet uppgick till 6,5 procent och industriproduktionen var i december drygt sju procent högre än året innan (diagram 1.1 och 1.2).

Sannolikt en dämpning under första kvartalet 2021       

Sammanfattningsvis tyder den tillgängliga statistiken på att den andra vågen hittills inte har fått samma genomslag i ekonomin som den första, speciellt inte i industrin, trots hög smittspridning och utökade restriktioner i Sverige och i flertalet europeiska länder (diagram 1.58 –1.61). Detta kan möjligtvis ha sin förklaring i att det senaste virusutbrottet är förknippat med mindre oro jämfört med i våras, allmänheten vänjer sig vid situationen och olika stödprogram finns på plats. Dessutom är det möjligt att åtgärderna för att minska smittspridningen nu är utformade så att de inte slår lika hårt mot ekonomin. Troligtvis har många företag även lyckats hålla produktivitet uppe genom att framgångsrikt anpassa sin verksamhet till mer hemmaarbete och användning av nya tekniska lösningar. En annan förklaring kan dessutom vara att Kina hittills inte verkar ha fått en andra våg. Där har återhämtningen i stället fortsatt i oförminskad takt.

I global ekonomi som helhet har det sannolikt skett en dämpning under det sista kvartalet 2020 och sannolikt blir så även fallet under det första kvartalet i år. En inbromsning drivs av oro över hur viruset muterar, risk för en tredje våg och därmed ökade restriktioner. För att den globala återhämtningen ska ta fart igen på bred front under andra kvartalet krävs att pandemin klingar av (vilket en allmän vaccinering bör bidra till), att restriktioner lättas och att den ekonomiska politiken har en expansiv och effektiv inriktning. 

Läs rapporten här:

Kerstin Hallsten Chefekonom
Mobil: 070-267 70 25
Arbete: 08-762 67 67
Email: kerstin.hallsten@industriarbetsgivarna.se

_HFA1201_web.jpg