Avtalsnytt
4 april 2013
Industriarbetsgivarnas Avtalsnytt 4 april, 2013

Du som får Avtalsnytt jobbar på ett företag som tillhör Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet eller SVEMEK. Den 1 januari 2013 slogs arbetsgivarorganisationerna ihop sina verksamheter och bildade Industriarbetsgivarna, en ren arbetsgivarorganisation med syfte att förhandla för, och ge arbetsgivarservice till sina medlemsföretag.

Avtalsnytt är en av de viktigaste kanalerna vi har för att uppdatera dig om arbetet inför, under och efter avtalsrörelsen. Du hittar mer information om avtalsförhandlingarna här.

I detta Avtalsnytt hittar du följande:

  • Överenskommelse klar för industrin
  • Det nya avtalet - intervju med Per Hidesten
  • Välkommen att anmäla dig till vårens Avtalskonferenser
  Avtal-2013
 
 
Överenskommelse klar för industrin

Den 2 april 2013 har förbunden inom Industriarbetsgivarna nått en överenskommelse på tre år för perioden 1 april 2013 – 31 mars 2016 med våra motparter. Förhandlingarna inleddes den 19 december 2012 och avslutades under medverkan av de opartiska ordförandena inom ramen för Industriavtalet (omfattar inte Ledarna och Pappers).
 

Kostnadsramen för avtalsperioden är totalt 6,8 procent. På tjänstemannasidan och med GS avsätts 0,5 % till delpension. Detta är inkluderat i avtalsvärdet. Revisionstidpunkt är den 1 april respektive år. Det tredje avtalsåret är uppsägningsbart och sista tidpunkt för uppsägning är den 30 september 2014.

Parallellt med uppgörelserna inom industrin har förhandlingar om avtalsförsäkringar mellan Svenskt Näringsliv och LO slutförts. Detta har resulterat i att ytterligare en föräldralönmånad tillkommer och att föräldralönen utrangeras ur avtalen och läggs i en övergripande avtalsförsäkring inom den privata sektorn på LO-sidan.

På tjänstemannasidan tillförs en sjätte föräldralönemånad till avtalen.

 
Det nya avtalet - intervju med Per Hidesten

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, kommenterar överenskommelsen.

Vilken är din omedelbara kommentar?

- Vårt fokus är åtgärder för att stärka medlemsföretagens internationella konkurrenskraft. I relation till det är nivån, 6,8 procent på tre år, utmanande, eftersom många företag är mitt inne i en långdragen lågkonjunktur. Nivån är mycket hög i det läge vi befinner oss.

- Med ett treårigt löneavtal så har vi uppnått ett av våra prioriterade mål. I en osäker omvärld så har vi därigenom skapat förutsättningar för en lång planeringshorisont och en möjlighet att utveckla partssamarbetet i branscherna. Det är positivt för företagens förmåga att agera tryggt med förutsägbarhet.

- Vi har accepterat överenskommelsen eftersom vi är måna om att ta ansvar och komma till avtal och bevara stabiliteten på arbetsmarknaden.

Förutom avtalslängd och lönenivå, vilka faktorer anser du är viktigast för att bidra till företagens konkurrenskraft?

- Överenskommelsen är inte bara lönenivå och avtalsperiod. Vi har även tagit viktiga steg framåt när det gäller exempelvis flexibilitet och flera arbetstidsfrågor. Och det finns väldigt många frågor att jobba vidare med. Att vi nu är överens är bara startskottet för fortsatt samarbete och dialog. I uppgörelsens andemening ligger att samarbeta kring flera frågor som är viktiga för utveckling av jobben och den industrins konkurrenskraft på den globala marknaden.

Överenskommelsen inom gruvsektorn med IF Metall blev klar en dag senare, den 3 april. Vad var det för fråga ni hade kvar att lösa?

- Det visade sig helt enkelt inte vara så stora frågor kvar att lösa. Överenskommelsen på gruvsidan träffade vi med IF Metall dagen efter de övriga avtalsområdena. Den stora frågan, om ett nytt heltäckande arbetstidsavtal för gruvorna, hade vi glädjande nog redan löst tidigare i förhandlingarna. Det är positivt för de svenska gruvföretagens konkurrenskraft.

Hur ser du på samspelet mellan fack och arbetsgivarförbund?

- Vi vill ha facket med oss och tillsammans skapa moderna avtal anpassade till företagens och den anställdas villkor och som stöttar företagens anpassningsförmåga. I frågor om bland annat lönebildning, arbetstid och ersättningar måste det enskilda företaget kunna ta hänsyn till just sin situation. Avtalen ska dessutom underlätta, inte hindra, att den samlade kompetensen kan användas på bästa sätt. Vi vill fortsätta att tillsammans med de fackliga motparterna undanröja regler som försvårar och hindrar tillväxt. Att kunna jobba ännu smartare och mer flexibelt är en konkurrensfördel för våra företag.

Alla avtal är inte klara. Vilka återstår?

- Vi har fortsatt arbetet med att få till ett avtal med Pappers.  Dessa förhandlingar har löpt parallellt med industrins avtalsförhandlingar. Arbetsprocessen är inriktad på att träffa ett avtal med Pappers inom kort. Vi har även avtal kvar att förhandla med SVEMEK, men det avtalet löper inte ut förrän den 31 maj. Där inleds förhandlingarna under nästa vecka. Vi ska även träffa avtal med Ledarna.

  Per-Hidesten04
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
 
Välkommen att anmäla dig till vårens Avtalskonferenser

Redan nästa vecka startar vårens Avtalskonferenser!
 

Välkommen att ta del av informationen i de nya avtalen. Industriarbetsgivarna kommer att genomföra ett antal Avtalskonferenser runt om i landet.

Avtalskonferenserna kommer att hållas på följande orter och datum. Länk till anmälningsformulär finns nedan.

Stål och Metall
10 april i Stockholm
11 april i Örebro

Massa, Papper och Sågverk
10 april i Umeå
11 april i Karlstad
12 april i Stockholm
23 april i Växjö
24 april i Gävle

Gruvor
Datum bestäms inom kort.

Klicka här för att komma till anmälningsformulär för avtalskonferenserna.

 
Box 1721, 111 87 Stockholm | Växel: 08-762 67 55
E-post: info@industriarbetsgivarna.se
Industriarbetsgivarna är en ny arbetsgivarorganisation bildad av Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen), Stål och Metall Arbetsgivareförbundet samt SVEMEK. Industriarbetsgivarna har sammanlagt 860 medlemsföretag med cirka 82 000 anställda.

Det här utskicket får du i rollen som kontaktperson på företaget. Om du inte vill ha information från oss via e-post, meddela oss här »