Integritet och behandling av personuppgifter

Så behandlar Industriarbetsgivarna dina personuppgifter.

Uppdaterad 29 januari 2021

För Industriarbetsgivarna är personlig integritet viktigt. Vi värdesätter dataskydd och hanterar alltid dina personuppgifter ansvarsfullt. I följande information beskriver vi varför vi behandlar dina personuppgifter och hur behandlingen sker.  Vi beskriver också vilka rättigheter du har om vi behandlar dina personuppgifter. Behandlingen kan skilja sig åt beroende på vem du är och vilken relation du har till oss.

Informationen som lämnas här gäller alla personuppgifter som Industriarbetsgivarna behandlar. Det är därför viktigt att du läser informationen och förstår den.

Vi kommer löpande att se över informationen och anpassa den till de behandlingar vi bedömer är nödvändiga. Om informationen förändras kommer vi att berätta hur förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av vår information om behandling av personuppgifter finns alltid tillgänglig på www.industriarbetsgivarna.se  samt på www.industriarbetsgivarguiden.se. Högst upp på första sidan av denna information ser du datum för senaste uppdatering.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan användas för att identifiera en fysisk person som lever. Det kan handla om namn och personnummer, men kan också omfatta t.ex. bilder, e-postadresser, IP-adresser och beskrivningar. 

Dataskyddsförordningen (i vardagligt tal benämnd ”GDPR”) gäller i princip för all automatiserad behandling av personuppgifter (förenklat uttryckt all digital behandling av personuppgifter).  I vissa fall gäller den även manuell behandling av personuppgifter. Insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring av personuppgifter är exempel på behandlingar.

Industriarbetsgivarnas personuppgiftsansvar

Dataskyddsförordningen gäller i princip inom all slags verksamhet och oavsett vem som utför personuppgiftsbehandlingen. Den gäller främst för företag, föreningar, organisationer och myndigheter. 

Föreningen Industriarbetsgivarna (”Industriarbetsgivarna”) är en arbetsgivarorganisation som består av en sammanslutning av fem arbetsgivareförbund (Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Gruvornas Arbetsgivareförbund, SVEMEK och Byggnadsämnesförbundet, ”BÄF”). Industriarbetsgivarna och de fem förbunden är ideella föreningar och omfattas således av dataskyddsförordningens bestämmelser om behandling av personuppgifter.

I Industriarbetsgivarna är arbetsgivareförbunden och arbetsgivareförbundens medlemsföretag medlemmar. Industriarbetsgivarna är medlem i Föreningen Svenskt Näringsliv (”Svenskt Näringsliv”). Medlemsföretag i Industriarbetsgivarna är också medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Industriarbetsgivarnas ändamål fullgörs i stor utsträckning genom dess helägda servicebolag, Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB, organisationsnummer 556625–8389 (”Industriarbetsgivarna AB”). Industriarbetsgivarna och Industriarbetsgivarna AB betraktas normalt som en och samma organisation. Hädanefter benämns därför Industriarbetsgivarna och Industriarbetsgivarna AB, var för sig och tillsammans, som Industriarbetsgivarna i denna information.

”Vi”, ”våra” eller ”oss” i denna information syftar på Industriarbetsgivarna.  

För de behandlingar av personuppgifter som sker inom Industriarbetsgivarnas verksamhet är Industriarbetsgivarna personuppgiftsansvarig om inget annat anges.

För vissa behandlingar, såsom t.ex. medlemsregister, använder vi gemensamma system med Svenskt Näringsliv och med andra bransch- och arbetsgivarorganisationer som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Ansvaret mellan oss och Svenskt Näringsliv eller annan organisation är då reglerat i avtal, antingen i ett personuppgiftsbiträdesavtal eller i ett inbördes arrangemang för skydd av dina personuppgifter. 

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller har en begäran om att göra gällande dina rättigheter som registrerad (se mer om dessa rättigheter längre ned) är du alltid välkommen att kontakta oss på:  

Industriarbetsgivarna 
Dataskydd
Box 5218
102 45 Stockholm

E-post: info@industriarbetsgivarna.se
Telefon: 08-762 67 55

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (”IMY”, tidigare Datainspektionen) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen kring dataskydd. Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss eller anser att vi agerar felaktigt har du rätt att lämna klagomål till IMY. För mer information, se www.imy.se.

Vilka kategorier av registrerade förekommer hos Industriarbetsgivarna?

Vi behandlar normalt sett personuppgifter tillhörande följande kategorier av registrerade:

 • Anställda eller tidigare anställda i Industriarbetsgivarnas medlemsföretag (vid bl.a. rådgivning, hantering av tvister, statistikframtagning, samverkan, arbetsgrupper, styrelsearbete, avtalskommittéer etc.) samt i vissa fall även andra personer som förekommer inom ramen för vår rådgivnings- och tvistehanteringsverksamhet.  
 • Kontaktpersoner i eller till Industriarbetsgivarnas medlemsföretag.
 • Mottagare av cirkulär, nyhetsbrev och dylik information från Industriarbetsgivarna.
 • Politiker, personer verksamma inom det offentliga (stat, region, kommun) eller personer i organisationer och på företag som Industriarbetsgivarna har ett intresse av att kontakta i frågor kopplade till Industriarbetsgivarnas och/eller ett medlemsföretags verksamhet.  
 • Deltagare vid Industriarbetsgivarnas kurser, seminarium, webinarium, sammankomster, nätverk och events.
 • Kontaktpersoner hos Industriarbetsgivarnas fackliga motparter och kontaktpersoner hos andra eventuella motparter samt kontaktpersoner hos andra organisationer som Industriarbetsgivarna samverkar eller har kontakt med.  
 • Kontoanvändare och besökare på Industriarbetsgivarnas hemsida (www.industriarbetsgivarna.se) samt Industriarbetsgivarnas digitala arbetsgivarguide (www.industriarbetsgivarguiden.se). 
 • Personer som kommunicerar med Industriarbetsgivarna (bl.a. via e-post) eller i tjänster för kommunikation (t.ex. Microsoft Teams).  
 • Personer som inom ramen för ett rekryteringsförfarande söker anställning, praktikplats eller dylikt hos Industriarbetsgivarna.
 • För anställda i Industriarbetsgivarna gäller särskild information/policy.

Vilka personuppgifter behandlar Industriarbetsgivarna, för vilka ändamål och med vilken rättslig grund?

Industriarbetsgivarna behandlar normalt sett följande kategorier av personuppgifter för följande ändamål baserat på följande rättslig grund.

Administration av medlemskap, medlemsservice samt påverkansarbete (Industriarbetsgivarnas medlems- och kontaktregister)  

I samband med medlemskap hos oss kommer vi att behandla personuppgifter för att kunna administrera medlemskapet och kommunicera med medlemsföretag angående medlemskapet. Vi behöver därför kunna behandla personuppgifter om dig som kontaktperson hos/i något av våra medlemsföretag.

En del av vårt arbete innebär också att bedriva påverkansarbete gentemot politiker och andra beslutsfattare samt att samverka med andra intressenter i frågor som är viktiga för svensk basindustri. Detta kan exempelvis röra att besvara remisser vid förslag till ny lagstiftning eller att administrera nätverk. I dessa sammanhang kan vi komma att behandla personuppgifter som ett led i vårt påverkansarbete.  

Vi använder Svenskt Näringslivs system benämnt Tellus när vi för vårt medlems- och kontaktregister.

Vid våra egna behandlingar av personuppgifter i Tellus är vi personuppgiftsansvarig. För de medlemsföretag som är medlemmar även i andra organisationer inom Svensk Näringsliv är respektive organisation ansvarig för sin behandling av personuppgifter i Tellus. Svenskt Näringsliv är personuppgiftsansvarig för sin egen personuppgiftsbehandling.  

Kategorier av personuppgifter

 • Ditt namn
 • Din arbetsrelaterade e-postadress
 • Ditt arbetsrelaterade telefonnummer
 • Din roll/befattning
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Politiska åsikter/tillhörighet (dock enbart om du som registrerad har ett politiskt uppdrag)  

Ändamål med behandlingen

 • Administration av medlemskap hos Industriarbetsgivarna (t.ex. inträde och utträde samt annan administration) och administration av medlemsärende (t.ex. registrering och uppföljning av ärende)
 • Tillhandahålla tjänster och produkter som en registrerad har begärt eller annars kan ha intresse av (exempelvis nyhetsbrev och arbetsgivarcirkulär)
 • Kontakt och kommunikation med politiker, beslutsfattare och andra intressenter rörande frågor som är viktiga för svensk basindustri och Industriarbetsgivarnas medlemsföretag
 • Informationsutbyte och samverkan med andra organisationer (t.ex. andra arbetsgivar- och branschorganisationer) eller relevanta aktörer, inklusive informationsutbyte i digitala kanaler, i frågor som syftar till att främja medlemsföretagens intressen.

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna administrera medlemskap och medlemsförmåner (inklusive marknadsföring av våra produkter och tjänster) samt att ha struktur över våra medlemsföretag och relevanta kontaktpersoner i respektive medlemsföretag enligt det avtal som ingåtts mellan Industriarbetsgivarna och medlemsföretag.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna bedriva påverkansarbete mot beslutsfattare som är viktiga för svensk basindustri samt annat påverkansarbete som gynnar våra medlemsföretags intressen.
 • Uppgift om politisk tillhörighet behandlas bara i den utsträckning en registrerad har ett politiskt uppdrag och det rör sig om en offentliggjord uppgift.

Industriarbetsgivarnas statistik

Vi behandlar personuppgifter inom ramen för hantering av den lönestatistik som Svenskt Näringsliv producerar på uppdrag av sina medlemsorganisationer (för mer information, se www.nstat.se). Lönestatistiken tas fram i ett system, Näringslivets lönestatistik, där insamling, bearbetning och analys av statistiken sker. För de behandlingar som sker inom Svenskt Näringsliv är Svenskt Näringsliv personuppgiftsansvarig. När personuppgifter delas med Industriarbetsgivarna är vi personuppgiftsansvariga.

Kategorier av personuppgifter

 • Personnummer
 • Uppgift om lön och andra ersättningar (t.ex. månadslön, rörlig lön och skattepliktiga förmåner)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. yrke enligt VY-kod, anställningsform och arbetstidsmått)
 • Yrkeskategori (kollektivarbetare eller tjänsteman)

Ändamål med behandlingen

 • Rådgivning till medlemsföretagen
 • Bearbetning för vårt eget analysarbete
 • Underlag i förhandlingar med fackliga motparter

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att ha information och struktur över lönebildning i syfte att verka för ett väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på svensk arbetsmarknad.

Industriarbetsgivarnas rådgivningsverksamhet och tvistehantering

Som arbetsgivarorganisation uppträder vi som ombud för våra medlemsföretag i förhandlingar med fackliga organisationer samt i mål i domstol och skiljeförfaranden. Vi uppträder även som självständig part i centrala förhandlingar och, i vissa fall, i arbetsrättsliga tvister. Inom ramen för vårt uppdrag som arbetsgivarorganisation lämnar vi även rådgivning till våra medlemsföretag.

I samband med vår rådgivning, ärendehantering och tvistelösningsverksamhet kan vi komma att behandla personuppgifter om dig som är:

 • Företrädare för någon av våra fackliga motparter;
 • Anställd i något av våra medlemsföretag;
 • Tidigare anställd i något av våra medlemsföretag
 • Motpart, ombud, vittne i en arbetsrättslig tvist eller som på annat sätt kan vara av betydelse för något förhållande i ett ärende eller en tvist.    

Omfattningen av de personuppgifter som behandlas varierar. Endast de personuppgifter som bedöms nödvändiga för respektive ärende behandlas.

Kategorier av personuppgifter

 • Identitetsuppgifter (t.ex. namn och personnummer)
 • Kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer)
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Anställningsuppgifter (t.ex. tjänst/position, arbetsgivare, anställningsform, anställningstid och arbetad tid)
 • Löneuppgifter (t.ex. månadslön, rörlig lön och förmåner)
 • Facklig tillhörighet
 • Frånvaro (t.ex. sjukfrånvaro och föräldraledighet eller frånvaro som inte är styrkt)
 • Uppgifter om medarbetares beteende, misskötsamhet och arbetsgivarens åtgärder
 • Uppgifter kopplade till diskriminerings- och rehabiliteringsärenden
 • Andra uppgifter som är nödvändiga för att genomföra förhandlingar eller administrera rättsliga processer

Ändamål med behandlingen

 • Ge rådgivning till våra medlemsföretag samt kunna genomföra förhandlingar och driva rättsprocesser
 • Arbete med avtalsrörelse, konflikt, tillämpning av lag och kollektivavtal

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hjälpa våra medlemsföretag att kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter som arbetsgivare.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att vi ska kunna företräda våra medlemmar i förhandlingar samt i rättsliga processer.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja våra avtalsenliga åtaganden gentemot medlemsföretagen.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att förhandla om och ingå kollektivavtal samt administrera våra kollektivavtal och hantera processen kring avtalsrörelser.
 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att fullgöra våra skyldigheter i egenskap av part till våra kollektivavtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi eller våra medlemsföretag ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som följer av lag och/eller kollektivavtal.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi och våra medlemsföretag ska kunna fullgöra skyldigheter och utöva rättigheter inom arbetsrätten. 
 • Behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara vårt och våra medlemsföretags rättsliga anspråk.

Industriarbetsgivarnas digitala kanaler

Vi informerar om oss och vår verksamhet, basindustrins förutsättningar, aktuella frågor samt utrednings- och utvecklingsarbete på www.industriarbetsgivarna.se. Vi tillhandahåller och administrerar även en digital arbetsgivarguide på www.industriarbetsgivarguiden.se som våra medlemsföretag och kontaktpersoner hos dessa har tillgång till via särskilda inloggningsuppgifter. Industriarbetsgivarna tillhandahåller även information på webbplatsen www.industrisirius.se. Sirius är parternas gemensamma forum för samverkan inom massa- och pappersindustrin. På central nivå leds Sirius av en partsgemensam styrelse som omfattar representanter från Industriarbetsgivarna samt från de fackliga parterna inom massa- och pappersindustrin. Webbplatsen för den partsgemensamma informationen om Sirius ansvarar Industriarbetsgivarna för. 

Vi utför också statistiska analyser kopplade till besök på våra digitala kanaler, i syfte att effektivisera och förbättra relevansen i vår kommunikation och den information vi delar. För att skydda din integritet kommer vi så långt det är möjligt att avidentifiera personuppgifterna så att det rör sig om data som inte går att koppla till en enskild individ.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • IP-adress och andra tekniska data relaterat till enheter som används och dess inställningar
 • Cookies (För mer information om cookies, läs här)
 • Fotografier och filmer

Ändamål med behandlingen

 • Tillhandahålla och marknadsföra information till medlemsföretag och andra intressenter
 • Ge rådgivning och stöd till våra medlemsföretag
 • Marknadsföra våra event, nätverk och utbildningar samt andra sammankomster
 • Behandling av statistiska underlag för att kunna analysera besöksflöden och registreringar

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla effektiv service till våra medlemsföretag.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna begränsa tillgången till sådan information som bara medlemsföretagen eller andra specifika personer ska få tillgång till.
 • Behandlingen är nödvändig för vårt och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna bedriva påverkans- och opinionsarbete som gynnar medlemmarnas intressen.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra oss och våra tjänster samt våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få tillgång till relevanta erbjudanden och relevant kommunikation.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna ta fram besöksstatistik för webbsida och arbetsgivarguide i syfte att kunna utvärdera tjänsterna och vidareutveckla dem.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna använda personuppgifter för att utveckla, förbättra, utvärdera och effektivisera vår verksamhet.

Industriarbetsgivarnas kurser, sammankomster, nätverk och events

Vi tillhandahåller kurser och seminarier (såväl fysiska som digitala sammankomster) samt andra sammankomster för att informera om kollektivavtal, arbetsrätt, andra relevanta regelverk, vårt arbete, nyheter samt rapporter. Deltagandet sker genom anmälan till oss och i dessa sammanhang behöver vi behandla personuppgifter för att administrera och arrangera sammankomsten. Vi använder Trippus, som är ett verktyg för att hantera event, konferenser, möten och kurser, vid anmälningar till och bokningar av våra sammankomster. Efter en sammankomst (primärt kurser och seminarium) använder vi InSurvey, som är en undersökningsplattform, som verktyg för utvärdering av sammankomsten. Information om vår behandling av personuppgifter lämnas även vid användning av dessa verktyg. Är du deltar i ett digitalt format i Microsoft Teams kommer dina personuppgifter (namn, e-postadress och bild om du använder kamerafunktion) att delas med övriga deltagare. Vid vissa av våra fysiska sammankomster fotograferar och filmar vi för vår marknadsföring. Information om detta lämnas även i anslutning till respektive sammankomst. 

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Befattning och företag
 • Särskild kost (om mat ingår i sammankomsten)
 • Resultat från utvärdering
 • Fotografier och filmer/videoinspelning (särskild information lämnas om personuppgiftsbehandling i anslutning till sammankomster där vi fotograferar eller där videoinspelning sker)

Ändamål med behandlingen

 • Registrering och administration av anmälan till sammankomsten
 • Kommunikation med deltagare inför och efter sammankomst
 • Uppföljning och utvärdering av genomförd sammankomst
 • Publicering av fotografier och/eller filmer från genomförd sammankomst

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla en effektiv service till våra medlemsföretag
 • Behandlingen är nödvändig för vårt och deltagarnas berättigade intresse av att kunna genomföra en sammankomst
 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna begränsa sammankomster till medlemsföretag eller andra specifika personer
 • Behandlingen är nödvändig för att vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra kurser, seminarier, sammankomster samt andra events samt våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få tillgång till relevanta erbjudanden.
 • Såvitt avser särskild kost är den rättsliga grunden samtycke (vilket lämnas i anslutning till att anmälan sker)  

 

Industriarbetsgivarnas kommunikation och marknadsföring

Industriarbetsgivarnas ändamål är att främja medlemsföretagens konkurrenskraft och långsiktiga lönsamhet, verka för ett gott företagsklimat på grundval av företagsamhet och för en väl fungerande marknadsekonomi, att tillvarata och främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och särskilt verka för väl fungerande lönebildnings- och regelsystem på arbetsmarknaden. I syfte att uppnå ändamålen och underlätta för medlemsföretagen arbetar vi aktivt med information om oss, nyheter som berör basindustrin och våra medlemsföretag samt annan kommunikation som vi tror kan främja våra ändamål. Vi utför också statistiska analyser av vår kommunikation och marknadsföring för att effektivisera kommunikationen och förbättra relevansen i den information vi tillhandahåller. För vår kommunikation och marknadsföring behöver vi behandla personuppgifter. Vi använder plattformen APSIS Pro som verktyg för kommunikation och marknadsföring, t.ex. vid utskick av nyhetsbrev och arbetsgivarcirkulär samt inbjudan till olika seminarium och sammankomster.

För att skydda din integritet kommer vi så långt det är möjligt att avidentifiera personuppgifterna så att det rör sig om data som inte går att koppla till en enskild individ. Vid användning av APSIS Pro har vi vidtagit särskilda åtgärder för att begränsa den behandling av personuppgifter som inte är absolut nödvändig. I de fall vi behöver behandla personuppgifter vid användning av APSIS Pro gallras dessa därefter skyndsamt.

Du har alltid rätt att invända mot vår marknadsföring. Det kan du göra direkt i våra utskick via avprenumerationslänk eller genom att kontakta oss (du hittar våra kontaktuppgifter längst upp i denna information under avsnittet ”Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter”).

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)
 • Statistiska underlag avseende besöksflöden, öppnings- och läsningsstatistik
 • Avidentifierade resultat från utvärderingar och annan feedback kopplat till våra tjänster och produkter

Ändamål med behandlingen

 • Utskick av nyhetsbrev, arbetsgivarcirkulär och annan information
 • Utskick med erbjudanden om kurser, sammankomster, nätverk, events och andra erbjudanden om tjänster/produkter som vi erbjuder
 • Framtagande av analyser och statistik över användning och interaktion med oss, t.ex. respons på våra utskick, öppnings- och läsningsstatistik relaterat till utskick, resultat från utvärderingar och annan kommunikation/utvärdering av våra tjänster och produkter

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla effektiv service med relevant kommunikation till våra medlemsföretag
 • Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och produkter och våra medlemsföretags berättigade intresse av att kunna få bra medlemsnytta

Rättsliga förpliktelser

Av viss lagstiftning som Industriarbetsgivarna måste följa, t.ex. bokföringslagen, följer att personuppgifter måste behandlas.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (arbetsrelaterat telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Organisationsnummer (personuppgift om enskild firma)

Ändamål med behandlingen

 • Nödvändig hantering för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, dom eller myndighetsbeslut 

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag

Rekrytering

Om du söker anställning eller praktikplats hos oss kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter inom ramen för vårt rekryteringsförfarande.

Kategorier av personuppgifter

 • Namn
 • Identitetsuppgifter inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter (telefonnummer, adress och e-postadress) 
 • Bild- och ljudmaterial
 • Kompetensuppgifter
 • Uppgift om facklig tillhörighet
 • Uppgift om omdöme
 • Uppgift om sociala förhållanden

Ändamål med behandlingen

 • Hantera rekryteringsprocessen (ta emot och granska dina ansökningshandlingar, t.ex. CV och personligt brev, utvärdera din ansökan, kommunicera med dig under rekryteringsprocessen samt inhämta referenser i enlighet med överenskommelse oss emellan)
 • Hantera och bemöta rättsliga krav i händelse av tvist

Rättslig grund för behandlingen

 • Behandlingen är nödvändig för att vidta åtgärder innan ett eventuellt anställningsavtal träffas.
 • Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.
 • Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar vi endast om du frivilligt lämnar sådana uppgifter till oss och då med stöd av ditt uttryckliga samtycke eller om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.
 • Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist och rättsprocesser.

För medarbetare i våra medlemsföretag

För medarbetare i våra medlemsföretag kan vi komma att behandla personuppgifter även på andra sätt än vad som angivits ovan. Detta är främst kopplat till arbetsgivarens medlemskap och gäller för olika kontaktpersoner. Uppgifter om kontaktpersoner kan behöva behandlas i samband med hantering av medlemskapet, vid fackliga förhandlingar, i arbetsrättsliga tvister och vid rådgivning till medlemsföretagen. Det kan också röra sig om uppgifter avseende medlemskap i olika arbetsgrupper, kommittéer, styrelser och liknande grupper eller sammanslutningar, kallelser till föreningsstämmor m.m.  

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är medlem hos oss, eftersom organisationsnumret utgörs av personnumret.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Vi erhåller personuppgifter av dig som registrerad, exempelvis när du kontaktar oss, i samband med att du anmäler dig för att få våra nyhetsbrev, när du deltar i någon av våra kurser eller sammankomster, när du beställer tjänster och/eller produkter från oss eller använder vår digitala arbetsgivarguide.

Förutom de personuppgifter du själv lämnar till oss, kan vi kan komma att samla in personuppgifter från tredje part: 

 • Från våra medlemsföretag;
 • Från våra fackliga motparter;
 • Bolagsverket;
 • Externa sidor (detta rör i sådana fall offentliggjorda uppgifter och enbart i enstaka fall om behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att komma i kontakt med dig i en särskild fråga);

Inom ramen för vår rådgivningsverksamhet, ärendehantering och tvistelösningsverksamhet kan de personuppgifter vi behöver behandla om dig inhämtas från ett antal olika källor, exempelvis från dig själv, från våra medlemsföretag, från din fackliga organisation, från annat ombud som företräder dig, från myndighet m.m.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita tjänsteleverantörer för att kunna utföra vårt arbete och tillvarata medlemsföretagens intressen. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer eller leverantörer av molnbaserade verktyg för kommunikation, konferens- och mötesbokningar samt kursutvärderingar. I den mån sådana tjänsteleverantörer får tillgång till personuppgifter från oss, är de anlitade leverantörerna att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss. Vi har i dessa fall ett ansvar för att ingå avtal med våra personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner till dessa om hur de får behandla de personuppgifter vi tillhandahåller. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att dessa kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen och under åtagande att endast behandla personuppgifter i enlighet med våra instruktioner.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra aktörer som har ett självständigt personuppgiftsansvar. Sådana aktörer kan bl.a. vara våra fackliga motparter, Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivar- och branschorganisationer samt deras bolag i den mån det krävs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med myndigheter och andra aktörer när så krävs enligt lag eller för att Industriarbetsgivarna ska kunna ta till vara sina lagliga rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, t.ex. polisen, Skatteverket eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens information om integritet och personuppgiftshantering.

Övriga

De sammankomster (främst kurser och seminarium) som vi arrangerar i digital form administreras huvudsakligen genom mötesplattformen Microsoft Teams. När du deltar i en sammankomst (kurs, seminarium, möte och dyl.) i Microsoft Teams kommer dina personuppgifter (namn, e-postadress och video om du använder kamerafunktionen) att delas med övriga deltagare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

För visst IT-stöd kan uppgifterna komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Det gäller t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.

När personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av så kallade lämpliga skyddsåtgärder. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat gallringsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge personuppgifter behandlas varierar beroende på ändamålet med behandlingen. Vi ser regelbundet över de personuppgifter vi behandlar och gallrar i enlighet med gällande gallringsrutiner. Hur länge vi kan behöva behandla personuppgifterna beror på uppgiftens karaktär, behandlingens syfte och situationen i övrigt samt bl.a. tillämpliga lagkrav, preskriptionstider och medlemsföretagens samt vårt berättigade intresse. Vissa uppgifter i bokföring behöver p.g.a. lagstiftning t.ex. sparas minst sju år medan uppgifter om särskild kost vid sammankomster raderas inom någon vecka efter att ett evenemang är avslutat.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här listar vi dina rättigheter som registrerad.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas ut till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller kompletteras.

I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan, i vissa fall, begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bl.a. om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för;
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse;
 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt;
 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för;
 • Uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

Om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse (t.ex. bokföring, skatteregler etc.) eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse (t.ex. statistik) är behandlingen ändå tillåten. Likaså är behandlingen tillåten om vi behöver uppgiften för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har, i vissa fall, rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte längre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och använder som rättslig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna om du har lämnat ditt samtycke till det, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annans rättigheter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Om vi kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk är behandlingen ändå tillåten. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har, som registrerad, rätt till dataportabilitet (dvs. rätt att själv få ut dina personuppgifter eller få dem överförda till annan personuppgiftsansvarig) avseende de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss. Denna rätt gäller endast uppgifter där den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke eller avtal. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Rätt att återkalla ett samtycke

I de fall behandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket. Vi kommer då inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på samtycket, om vi inte på grund av legala skäl är förpliktade att fortsätta behandla dina personuppgifter eller har en annan berättigad grund för behandlingen. Notera att ett återkallat samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som skett baserat på ditt samtycke innan det drogs tillbaka.

Hantera dina rättigheter

Vill du begära ett registerutdrag eller åberopa någon av dina andra rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning kan du framställa önskemål om detta. Sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av dig. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Ladda ner dokumentet och svara på frågorna samt underteckna det. Skicka därefter det ifyllda dokumentet till info@industriarbetsgivarna.se. E-postmeddelandet ska i möjligaste mån skickas från den e-postadress du är registrerad med hos Industriarbetsgivarna.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.