Samverkan inom Industriarbetsgivarna

Industrirådet och Industriavtalet

Industrirådet består av ledande företrädare för svenska arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer inom industrisektorn. Rådets uppgift är att följa och främja tillämpningen av Industriavtalet. Industriarbetsgivarna ingår i Industrirådet.

Läs mer här

Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation och har till uppdrag att tillvarata stålindustrins intressen genom att verka för bästa möjliga förutsättningar för stålindustrins verksamhet i Sverige.

Läs mer här

Skogsindustrierna

Skogsindustrierna är branschorganisationen för massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Organisationens uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter.

Läs mer här

Svemin

Svemin är en branschförening för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.

Läs mer här